Diagram Gantta — mocne i słabsze strony część II

Diagramy Gantta, dzięki możliwości aktualizacji i zaznaczania wykonanych zadań, dają możliwość szybkiego monitorowanie przebiegu realizacji projektu i unikania niebezpieczeństw wynikających z możliwości pominięcia kontroli stopnia realizacji jakiegoś kluczowego zadania. Można w nich określać ścieżki krytyczne poprzez odpowiednie oznaczenie na schemacie projektu. W prosty sposób można również dodawać kamienie milowe, pozwalające kontrolować zgranie w czasie różnych stopni realizacji poszczególnych ścieżek projektu.

Podsumowując do największych zalet diagramu Gantta zaliczymy:

- możliwość sprawnego i przejrzystego planowania

- zrozumiałe przedstawienie faktów

- bieżącą kontrolę realizowanego przedsięwzięcia

- systematyczne nanoszenie korekt

- jasna wizualizacja zadań wykonywanych równolegle

- efektywne zarządzanie czasem przy realizacji zadania

Jednak przeciwnicy grafów również podnoszą swoje argumenty, zarzucając między innymi:

- brak na diagramach szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych zadań

- wskazanie wyłącznie kolejności zadań

- brak możliwości przestawienia najkrótszej drogi do ukończenia projektu

- nie obrazuje wystarczająco najlepszego wykorzystania zasobów

Show your support

Clapping shows how much you appreciated DataBeat’s story.