De toekomst van DatInternet

DatInternet
Nov 8, 2020 · 2 min read

Toekomst is de tijd die na het huidige moment komt. Toekomst is dus wat er aan zit te komen, maar hoe ziet de toekomst van DatInternet en zijn brands er uit? Dat gaan we hier in het kort uitleggen.

Er is veel veranderd het afgelopen jaar. Het is nog maar 2 maanden en dan zitten we al in 2021. Het plan voor dit jaar was iets anders gelopen als we verwacht hadden maar de bood is nog niet gezonken, zelfs verre van.

Maar wat is er veranderd tijdens het onderhoud?

Tijdens het onderhoud dat 5 oktober was begonnen hebben we wat kapotte dingen gerepareerd van de website. Zo zijn er kapotte links weg gehaald en andere dingen die niet meer gebruikt worden. Ook zijn er weer nieuwe dingen bij gekomen die binnenkort online zullen komen

De toekomst

De aankomende periode zal raar zijn. Met nog 3 twee offline weken (dit zijn weken dat er weinig wordt gewerkt door bijvoorbeeld school) in de horizon zal het even apart zijn.

DatInternet gaat volgend jaar een nieuw jasje krijgen en de communicatie gaat ook duidelijker worden. Ook zal dan duidelijk worden wat DatInternet nou precies tot in de kleine details is. Maar voor nu zal er even niet zo veel veranderen. Voor nieuws kan je terecht op de Twitter of Instagram van DatInternet.

voor JorianFX is het allemaal nog zeer onduidelijk. alle originele video’s voor dit jaar zijn gecanceld. Engeland omdat de excursie niet doorgegaan is en Dutch Comic omdat het te lang duurt voor dat het weer is (vanwege Covid-19). Wat er nu nog op de planning staat is het laatste Coronajournaal en nog 1 “Terug in het kantoor” Aflevering. De reden dat de content wat minder zal zijn is vanwege een groot project dat in productie is wat veel tijd in beslag neemt. JorianFX gaat nog steeds video’s krijgen maar het gaat waarschijnlijk wel langer duren dan normaal.

OpenRatings gaat eind November / begin December een herlancering krijgen. Met de herlancering zal Versie 1 beschikbaar en na een korte periode ook Versie 2. Er gaat ook een extensie voor je browser komen die laat zien welke icoontjes er gebruikt worden, het is nog onduidelijk wanneer deze zal lanceren.

Fluently krijgt later deze week nog een blog post over zijn toekomst. Deze zal in het Engels zijn.

En dat is het dan voor nu even voor alle brands van DatInternet. Er komt nog veel aan en we kunnen niet wachten om te laten zien waar we mee bezig zijn. Bedankt voor alle support en tot snel

DatInternet Blog

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store