DaWanda Devs Go to Budapest ✈️ 🇭🇺🚆

A short recap of EuRuKo 2017, by Fei & Yonatan

DaWanda Dev
Nov 21, 2017 · 3 min read


DaWanda devs on tour. 📷 by Fei (left) and Alex (right)

Code O’Clock

DaWanda Developers Blog

DaWanda Dev

Written by

The official DaWanda developer account. ❤️ https://www.codeoclock.com ❤️ https://dawanda.com ❤️ https://jobs.dawanda.com

Code O’Clock

DaWanda Developers Blog