Een managementsamenvatting van De Corporate Startup

Esther Gons
Oct 18, 2018 · 3 min read

De beste manier voor een grote organisatie om te innoveren, is door zichzelf te zien als een innovatie-ecosysteem. Vanwege de bestaande kernactiviteiten kan een gevestigd bedrijf niet zo flexibel zijn als een startup, dat zich vol overgave op het creëren van één product of dienst kan storten. Gevestigde organisaties moeten daarentegen de innovatie capaciteiten van binnenuit verbeteren, zonder de bestaande kernactiviteiten in gevaar te brengen. Dit vereist een grote verandering in de structuur van de organisatie, maar zou moeten leiden tot een bedrijf dat zowel kan zoeken naar nieuwe business modellen, als bestaande modellen kan blijven uitvoeren.

De transitie naar een zogenaamd tweehandig bedrijf begint met een strategische herkalibratie en een nieuwe vorm van management. De organisatie moet een innovatie-thesis creëren, waarin zij op overtuigende wijze de toekomst van de sector beschrijft en hoe innovatie gebruikt kan worden om relevant te blijven.

Gevestigde organisaties moeten stoppen met denken en handelen als grote eenzijdige organisaties. Elk modern bedrijf moet een gebalanceerd portfolio opbouwen, een mix van gevestigde zeer winstgevende producten en nieuwe producten die momenteel nog zoeken naar winstgevende business modellen.

Een innovatie-framework is een vereiste om dit innovatie-portfolio te kunnen analyseren en beheren. Naast het plotten van de producten op één van de drie typen van innovatie (Kern, Aanverwant en Transformerend), wordt het framework ook gebruik om te bepalen waar producten zich op het pad naar een bewezen business model bevinden. Door het plotten van het gehele portfolio op deze twee assen, wordt het voor het bedrijf mogelijk om niet enkel een gevoel te krijgen hoe gebalanceerd het portfolio is, maar ook hoe ver producten zijn op hun innovatiereis naar een winstgevend business model.

Om te kunnen meten hoe effectief innovatie teams opereren in hun zoektocht naar winstgevende business modellen, is het niet mogelijk om bestaande financiële KPI’s te gebruiken. Een nieuwe vorm van verantwoording is nodig, genaamd innovatie-accounting. Een vorm van boekhouden waarbij alternatieve maatstaven worden gebruikt, zoals het aantal nieuwe ideeën dat de organisatie genereert, het percentage innovatie met een bedwezen product/market fit of de snelheid van leren.

De innovatie-methode is de geavanceerde kant van een innovatie-ecosysteem. Het is de plek waar het allemaal gebeurt. Het is de plek waar ideeën worden gevormd, worden getest en worden geschaald. De andere elementen van het ecosysteem kunnen niet gedijen zonder een goede innovatie-methode. Een bedrijf kan bijvoorbeeld de innovatie-thesis niet doorontwikkelen, of de innovatie-portfolio balanceren, zonder dat de product teams nieuwe product-ideeën testen samen met klanten.


Hoe je zelf een succesvolle innovatie-methode kunt implementeren lees je in de tweede helft van De Corporate Startup, of neem een kijkje hoe NEXT Amsterdam je hier bij kan helpen.

De Corporate Startup

Innoveren binnen een gevestigd bedrijf

Esther Gons

Written by

Managing Partner at NEXT Amsterdam, Author of the award-winning book The Corporate Startup. Innovation Strategist & Visual Changemaker

De Corporate Startup

Innoveren binnen een gevestigd bedrijf

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade