Deep Learning Türkiye Topluluğu

Deep Learning Türkiye Topluluğu; ülkemizde yapay zeka ve derin öğrenme alanında farkındalık yaratmak ve bu alanda çalışan, ilgilenen kişileri bir araya getirerek tecrübe, bilgi, birikim paylaşımının sağlanması ve bir arada çalışmalar yapılması amacıyla oluşturulmuştur.

Image for post
Image for post
http://deeplearningturkiye.com

Deep Learning Türkiye Topluluğu ne zaman kuruldu, amaçları neler?

Topluluğumuzun ortaya çıkış fikri ilk olarak 2017 Ağustos ayında Ankara’da düzenlenen “Bozkırda Yapay Öğrenme Yaz Okulu”nda filizlenmiştir. Oradaki ortamdan, konuyla ilgilenen insanlardan etkilenerek, Türkiye’de bu konuyla ilgilenen çok fazla insan olduğu ve bunları bir araya getirmek gerektiği düşüncesiyle Eylül 2017’de çevrimiçi bir topluluk olarak kurulmuştur. Amacımız Türkiye’de derin öğrenme ile ilgili daha çok kişiye ulaşmak, ülkemizin her yerinden bu konuyla ilgilenen insanlar için paylaşımcı, üretici bir topluluk oluşturmak. Bunun için en önem verdiğimiz konulardan biri de Türkçe olarak paylaşım yapmak, konuyu Türkçe kaynaklardan öğrenmek isteyenlere yardımcı olmak.

Üyelerimiz kimler?

En küçüğümüz lise öğrencisi olmak üzere; profesyoneller, yeni girişimciler, akademisyenler ve üniversite öğrencilerinden oluşan topluluğumuzun üye sayısı 500'ü geçmektedir.

Üyelerimiz arasındaki iletişim

Deep Learning Türkiye Topluluğu’nun üyeleri birbirleriyle çevrimiçi olarak Discord üzerinden iletişim kurmaktadır. Topluluğumuza katılmak amacıyla katılım formunu dolduran kişilere bir davetiye gönderiyoruz. Yeni üyemiz ilk olarak kendini tanıtan bir yazı ile gruba merhaba demiş oluyor. Sonrasında bilgisayarlı görü, medikal, doğal dil işleme, tahmin, üretici ağlar gibi daha bir çok farklı konu başlığı altında paylaşım yapan üyelerimiz, birbirlerinin konu hakkındaki sorularını da cevaplıyor. Oldukça paylaşımcı ve yardımsever bir üye topluluğumuz var.

E-buluşmalarımız

Topluluk içerisinde üyelerimiz e-buluşmalar ile de paylaşımda bulunabiliyorlar. Video ve ekran paylaşımı ile gerçekleştirilen bu buluşmalarda genelde bir konu hakkında uzman olan bir üyemiz konuyu diğer üyelerimize anlatıyor, öğretiyor. Topluluk içerisinde şu ana kadar 20 e-buluşma gerçekleştirildi. Bu buluşmalarda CNN, GAN, Veri artırımı gibi pek çok farklı konu ve Keras, Tensorboard, Pytorch, Jupyter Notebook, Azure Notebook, Azure ML Studio gibi pek çok farklı araç üzerine konuşuldu, paylaşımlar yapıldı.

İstanbul & Ankara Buluşmalarımız

Topluluğumuz bünyesinde yürütülen çalışmalar e-buluşmalarla ilerliyor olsa da, Aralık ayı içerisinde İstanbul ve Ankara’ da olmak üzere iki adet tanışma toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantılarda hem birbirimizi tanıdık hem de devam eden ve gelecekteki projelerimiz üzerinde konuştuk.

Image for post
Image for post
Deep Learning Türkiye İstanbul Buluşması
Image for post
Image for post
Deep Learning Türkiye Ankara Buluşması

Projelerimiz

Topluluk üyelerimiz, ilgi alanları ve yetkinliklerine göre bir araya gelerek çeşitli konular üzerinde de çalışıyorlar. Farklı algoritmalar ve farklı çözümler üzerinde süregelen çalışmalar mevcut. Bu çalışmaları somut çıktılarını aldıkça blogumuzda sizlerle paylaşıyor olacağız.

En dikkat çeken projelerimizden biri Github’daki Türkçe yapay zeka kaynakları projemiz. Şu ana kadar 800’ün üzerinde yıldız almış durumda. Bu konuyla ilgili çok sayıda teşekkür mesajı da aldık.

Image for post
Image for post
Github’da Türkçe Yapay Zeka Kaynakları Projesi

Çok hızlı bir değişimin ve gelişimin yaşandığı yapay zeka alanında keşfedilen ve geliştirilen algoritmalar yeni terimleri de beraberinde getiriyor. Uluslararası çalışmalarda yer alan terimlere önerilen Türkçe karşılıkları sıraladığımız Türkçe Yapay Zeka Terimleri projesini, Prof.Dr.Ethem Alpaydın hocamızın yayımlamış olduğu Yapay Öğrenme isimli kitabında yer alan terimler sözlüğünü temel alarak başlattık.

Bu alana yeni başlayan kişilerin kullanabilmesi için Keras, TensorFlow, PyTorch, Caffe gibi derin öğrenme kütüphanelerinde yer alan örneklerin yorum satırlarını Türkçeleştiriyoruz. Pratik Derin Öğrenme Uygulamaları projesi temel seviye uygulamaları içermektedir.

Image for post
Image for post
Github’da Pratik Derin Öğrenme Uygulamaları

Sosyal Medya Hesaplarımız

Kasım ayından itibaren paylaşımlarda bulunduğumuz Linkedin, Facebook ve Twitter hesaplarımız bulunuyor. Linkedin hesabımızın şu anda 4700’den fazla takipçisi var. Facebook ve Twitter hesaplarımızın da sırasıyla 700 ve 2400’ün üzerinde takipçisi bulunuyor. Yapay zeka ile ilgili magazinel haberleri paylaşmaktan ziyade, somut çalışmalara yer veriyoruz. Ancak sadece konunun uzmanlarına hitap eden yazıların yanında konuyu merak eden herkesin okuyabileceği içerikler de paylaşmaya özen gösteriyoruz. Açıkçası bu konuya olan ilgiyi ve takip oranını gördükçe de ne kadar doğru bir iş yapıyoruz diyoruz.

Hedeflerimiz neler?

Deep Learning Türkiye olarak sadece derin öğrenme alanında değil aslında daha genel anlamıyla yapay zeka alanında konunun uzmanlarını bir araya getirmeyi ve birbirilerine destek olabilecekleri bir ortam olmayı amaçlıyoruz. Oluşan bu atmosferde biraraya gelinerek yapılan çalışmalarla da bu konuyla ilgilenen herkesin işine yarayacak paylaşımlar yapmayı hedefliyoruz. Nihai olarak da yapay zeka ile ilgili herkesin okuyup anlayabileceği şeyler üreterek ve paylaşarak ülkede bu konuya olan ilgiyi arttırmayı, gençler için özendirici ve yol gösterici olmayı arzu ediyoruz.

Gruba Katılım Kuralları Neler?

Topluluğumuza üye olan hemen herkesin ilk söylediği şey; “Böyle bir topluluğun varlığını bilmiyordum ve çok mutlu oldum”. Eğer siz de derin öğrenme ile ilgileniyorsanız, artık topluğumuzdan haberdar olduğunuza göre, sizi de topluluğumuza bekleriz. Topluluğumuza katılmak için derin öğrenme konusuyla ilgileniyor olmanız ve topluluğa katkıda bulunmanız gerektiğini belirtmek isteriz. Konunun uzmanı olmak zorunda değilsiniz, yeni öğreniyor da olabilirsiniz, ancak topluluk içerisinde konuyla ilgili bir projede yer almak, bir haber paylaşmak, bilgi vermek, soru sormak veya bir soruya cevap vermek şeklinde de bir katkıda bulunabilirsiniz. Derin öğrenme ve yapay zeka belki de kısacası gelecek sizin de ilginizi çekiyor ancak gruba aktif olarak katılım sağlayamayacağınızı düşünüyorsanız, sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz.

Deep Learning Türkiye

Türkiye'nin En Etkili Yapay Zeka Topluluğu tarafından yapay…

Thanks to Meltem Atay, yapaybot, and Zumrut MUFTUOGLU ツ

Yasemin Ergin Yaşaroğlu

Written by

lifelong learner, statistician, data enthusiast https://www.linkedin.com/in/yaseminergin/

Deep Learning Türkiye

Türkiye'nin En Büyük Yapay Zeka Topluluğu tarafından yapay zekanın alt dalları olan makine öğrenmesi ve derin öğrenme alanlarındaki Türkiye'den üretilen içerikleri bulabilirsiniz.

Yasemin Ergin Yaşaroğlu

Written by

lifelong learner, statistician, data enthusiast https://www.linkedin.com/in/yaseminergin/

Deep Learning Türkiye

Türkiye'nin En Büyük Yapay Zeka Topluluğu tarafından yapay zekanın alt dalları olan makine öğrenmesi ve derin öğrenme alanlarındaki Türkiye'den üretilen içerikleri bulabilirsiniz.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store