Deneyim Ağı
Published in

Deneyim Ağı

Bizi Birbirimize Yaklaştıran Yıl: 2020

Önemsiyoruz çalışmaları kapsamında 2020 yılı faaliyetlerini elimizdeki verilerden, dökümanlardan yararlanarak burada özetledik. Biz bu yıl gönüllülerimiz ile daha güçlü bir bağın temellerini attığımızı düşünüyoruz. Neler öğrendik daha fazlası yayınlanan faaliyet raporumuzda.

Önemsiyoruz, risk altındaki çocukların ve çevresindeki yetişkinlerin; sosyal, kültürel ve ekonomik alanda nitelikli ve sürdürülebilir gelişimlerini sağlama, psiko-sosyal iyi oluş hallerini destekleme; bu alanlardaki ihtiyaçları tespit etme, bu ihtiyaçlara yönelik önleyici çalışmalar tasarlama, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenleme, bilimsel tabanlı ve destekli araştırma, geliştirme projeleri üretme; yerel, ulusal ve uluslararası işbirlikler ile çözüm geliştirme ve uygulama amacıyla kuruldu.

2015'ten bugüne

2015 yılı son ayında bir inisiyatif olduğumuzu ifade ederek, çıktığımız bu yolculukta, bugün 19 farklı ilden ve 60 farklı meslek alanından 108 gönüllü ile birlikte emek veriyoruz. Biz 5 yıldır birlikteyiz; çünkü değerlerimizi görünür kılacak alanı keşfediyoruz. Toplum yararına birlikte çalışırken bilgi birikimimizi, mesleki deneyimimizi ve el becerimizi paylaşıyoruz. Görünür olmayan grupların görünür olması için ifade alanları ve dayanışma ortamları tasarlıyoruz. Organizasyonumuzdaki her kişinin mesleki bilgi ve birikimlerini disiplinlerarası bir anlayış ile harmanlamayı önemsiyoruz.

2020 yılı yaşanan pandemi sebebiyle tüm dünyada ve Türkiye’de zorlu geçti. Bu zorlukların üstesinden gelinmesi, azaltılması noktasında Türkiye’de sivil toplum kuruluşları birden çok alanda pek çok destek sağladı. Önemsiyoruz, gerçekleştirdiği online atölyeler, buluşmalar aracılığı ile bireylerin “duyulmasına”, “görülmesine” alan açtı ve böylelikle pandemi süresince en çok ihtiyaç duyduğumuz “psikososyal iyi oluş” haline katkı sundu. 2021 yılında da bireylere önemsendiklerini hissettirecek pek çok çalışma yapacağına inanıyorum. — Sevim Kahraman

Yıl içindeki faaliyetler, birlikte geliştirdiğimiz ve yaygınlaştırdığımız projeler faaliyet raporu dökümanında ulaşılabilir. Bizi destekleyebilir, bir başkasının bizden haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. onemsiyoruz.org

iletişim adresimiz dernek@onemsiyoruz.org ve destek adresimiz bit.ly/onemsiyoruz

--

--

Yüzden fazla gönüllünün yer aldığı Önemsiyoruz her ay düzenli olarak bir araya gelerek iyi vakit geçirme buluşmaları yapıyor.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Önemsiyoruz

Önemsiyoruz

40 Followers

Çocukların ve kadınların temel haklarına erişimini önemsiyoruz. Kendi yaşamları için karar verici olmaları adına biz önemseyen bireylere çok iş düşüyor.