15 věcí a služeb mého každodenního života, které bych chtěl redesignovat a proč

Dominik Zaplatílek
Nov 18 · 5 min read

Každý má v životě věci či služby, který by chtěl nějakým způsobem změnit. Zde jsou některé z mých.

Image for post
Image for post
 1. Facebook (přístup k osobním datům)
  Využití dat, která jsou veřejně získatelná z profilu je z mého pohledu ospravedlnitelné. Využití dat zobrazitelná pouze pro přátele je diskutabilní. Využití dat získaných ze soukromých zpráv je pro mě prakticky neobhajitelné. Monetizace služeb Facebooku by se měla omezit na reklamy a data získatelná maximálně z informací získatelných pro přítele daného profilu, případně jiné formy získávání finančních prostředků, které ale nespoléhávají na přeprodávání osobních dat uživatelů sdělených v privátních zprávách.
 2. Facebook (Oculus přihlašování)
  Jako vlastník VR Headsetu Oculus Rift S mě poměrně rozlítila zpráva, kde Facebook oznámil, že pro přihlášení do VR headsetu bude nutné přihlásit se přes Facebookový účet. Bude tak moci získávat další biometrická data (např. výška člověka,…) která předtím neměl. Tento bod navazuje na předchozí a myslím, že společnost by měla Facebook donutit změnit jejich přístup k uživatelským datům na systémové úrovni.
 3. Facebook (nová verze)
  Nová vizuální verze webového rozhraní Facebooku, její nepřehlednost a nemožnost se vrátit na starou verzi.
 4. Instagram (stahování/přeposílání obsahu)
  Nemožnost přímého stahování obrázků v rámci stránky či aplikace. Mé využití Instagramu je především jako přísun memes, které rád dále sdílím přátelům. Ovšem Instagram neumožňuje stahování, tudíž jsem nucen:
  1) Přeposlat odkaz přímo na Instagram
  2) Použít print-screen
  3) Použít nástroje jako https://downloadgram.com/
  Ani jedna z metod výše není vždy vhodná. Otázka ochrany osobních dat se mi zde nezdá adekvátní, jelikož pokud někdo nahraje obsah veřejně (nikoli v rámci osobní zprávy) na internet, musí počítat s možností jeho šíření.
 5. Twitter (délka příspěvků)
  Omezení délky příspěvků na Twitteru na 280 znaků je zcela jistě přímé designové rozhodnutí tvůrců, ovšem možnost delších příspěvků, které by se standartně zobrazovali v požadované délce s možností rozkliknutí na celý text by dle mého bylo přívětivější. Další zajímavý aspekt je označování příspěvků jako nepravdivých (viz. příspěvky prezidenta Donalda Trumpa — zde se rozhodně nechci zastávat prezidenta Trumpa). Na jedné straně Twitter tedy omezuje možnost se vyjádřit, ale zároveň také trestá uživatele za nepřesnosti či nejasnosti.
 6. Twitch (hudba)
  Twitch by měl systémově vyřešit aktuální situaci v kontextu DMCA a zároveň přidat možnost pro koncového uživatele mít kontrolu nad hlasitostí či případném vypnutí hudby, která na daném streamu hraje. Aktuální situace ohledně autorských práv výrazně snižuje kvalitu obsahu na této platformě a Amazon (jakožto vlastník Twitch.com) jistě má prostředky pro vyřešení této situace.
 7. YouTube (reklamy)
  Zrušení reklam v průběhu (uprostřed) videa. Google jistě může přijít s lepším řešení monetizace než nutit tvůrce obsahu implementování reklam uprostřed videí a tím výrazné snížení požitku z obsahu pro diváka. Reklamy na začátku (či konci) jsou pochopitelné a zcela přijatelné.
 8. World of Warcraft (platební model)
  Osobně aktivně WoW již několik let nehraji, ale v dnešní době mikrotransakcí (zde obhajuji mikrotransakce pouze v rámci kosmetických předmětů, které nijak neovlivňují gameplay) je subscription — tedy měsíční platba za možnost hrát v podstatě neobhajitelná. Příkladem finančně více než úspěšných her založených pouze na dobrovolném příspěvku za kosmetické úpravy jsou např. League of Legends nebo Fortnite.
 9. Streamovací služby (HBO, Netflix,…)
  Je velice nepraktické, že existuje několik takovýchto služeb. Uživatel tak má část svých oblíbených seriálů na jedné platformě, další část na druhé a zbytek třeba jen na zahraničních. Bylo by uživatelsky mnohem příjemnější, kdyby existovala jedna platforma, kde by se dal výdělek rozdělit mezi jednotlivé firmy na základě množství shlédnutí daného audiovizuálního obsahu.
 10. Magic: The Gathering
  Výborná karetná hra, která je zde již od roku 1993. I přes 20 let vývoje ale nedokázali tvůrci vyřešit možná největší problém — systém recources. Značná část her tak končí zcela nekompetitivně z důvodu náhody. Příklady řešení tohoto problému jistě jsou, přestože zcela jistě nelze přenést celou herní mechaniku z jedné hry do druhé (např. systém recources v Hearthstonu od Blizzard).
 11. Magic: The Gathering Arena
  Software pro online hraní hry Magic: The Gathering, který má ovšem zcela otřesné, nepřehledné a obzvláště pro nováčky nepříznivé UI.
 12. Maturita
  Zrušit maturitu jako takovou či předělat celý středoškolský systém. Velká část studentů (včetně autora) si relativně krátce po složení této zkoušky pamatuje pouze minimum vědomostí, a tedy z dlouhodobého hlediska přináší velice málo, zatímco se může jednat o psychicky velmi nepříjemnou zkušenost.
 13. Systém kontroly jízdenek ve vlaku
  Ideální by byla implementace nějakého automatického systému kontroly jízdenek. Ovšem pro moje pohodlné cestování je aktuálně nejvíce nepříjemná nucená další kontrola již jednou zkontrolovaných dokladů při změně průvodčí. Sám jezdím několikrát do měsíce trasu Liberec-Brno a často chci tuto cestu využít ke spánku, což tyto opakované kontroly značně znepříjemňují.
 14. Systém kontroly jízdenek a slevových průkazek v autobusech
  Jízdenku si musím zakoupit při vstupu do autobusu ČSAD u řidiče a případnou průkazku na slevu kontroluje také on. Ovšem někdy ještě druhou kontrolu jízdenek provádí revizor. Tato druhá kontrola dle mého názoru zcela postrádá smysl. Z mé zkušenosti jde pouze o zbytečné rušení či probuzení cestujících.
 15. Hoval AgroLyt 50 — Kotel pro spalování kusového dřeva
  Z mého pohledu zcela nedomyšlený systém zapalování. Kotel má troje dvířka (viz. fotografie dole) — spodní na čištění od popele, prostřední na zapalování a horní na plnění samotného dřeva.

  Problém vidím ve dvou bodech. První problém nastává, kdy se při otevření horních dvířek spustí ventilátor, který zajištuje spalování paliva. Tudíž není možný z mého nejlogičtější postup při zatápění a to:

  (1) otevření prostředních dvířek
  (2) nachystání podkladu k podpalu
  (3) otevření horních dvířek
  (4) naplnění kotle palivem horními dvířky
  (5) zavření horních dvířek a samotný podpal

  Tento postup nefunguje, jelikož po otevření horních dvířek se automaticky spustí ventilátor, který znemožní zapálení — přiblížení se se sirkou / zapalovačem okamžitě plamen uhasí. Tudíž po naplnění paliva je člověk nucen kotel vypnout, zapálit podklad a poté opět otevřít horní dvířka ke spuštění ventilátoru.

  Teoretický postup, který se nabízí v rámci přednastaveného (bez možnosti přenastavení) chování kotle, je tedy:
  (1) zapálení podkladu
  (2) otevření horních dvířek
  (3) urychlené naplnění kotle
  (4) a poté člověku nezbývá než doufat, že plamen tuto proceduru přežil (což není vždy pravda)

  Můj druhý problém s tímto kotlem je jeho vypnutí po klesnutí teploty spalin pod určitou hodnotu. Tím se vytváří problém při zapalování, kdy člověk palivo zapálí, odchází od kotle a v případě, že teplota v kotli nevzrostla do ½ hodiny na určitou hodnotu, kotel se vypne. Tudíž dochází k situaci, kdy sice je určitá část paliva v kotli uhořelá, kotel se přesto vypne a je nutno rozžehnout oheň znovu.

  Dále bych u kotle v této kategorii ocenil formu automatického zapalování. Např. nádobu na hořlavinu (benzín) ve struktuře kotle a zdroj ohně. Hořlavina by byla ve velmi malém množství tryskou vstřikována přes zdroj ohně a k zapálení by tudíž stačilo uživateli zmáčknou tlačítko.
Image for post
Image for post

Použité zdroje:

[1] Facebook shared private user messages with Netflix and Spotify [online]. [cit. 2020–11–18]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/technology/2018/dec/19/facebook-shared-user-data-private-messages-netflix-spotify-amazon-microsoft-sony

[2] You’ll need a Facebook account to use future Oculus headsets [online]. [cit. 2020–11–18]. Dostupné z: https://www.theverge.com/2020/8/18/21372435/oculus-facebook-login-change-separate-account-support-end-quest-october

[3] Music-Related Copyright Claims and Twitch [online]. [cit. 2020–11–18]. Dostupné z: https://blog.twitch.tv/en/2020/11/11/music-related-copyright-claims-and-twitch

DESIGN KISK

Články nejen o designu informačních služeb

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store