Designový tím v organizaci: role a specializace

Jana Tuliková
Dec 29, 2019 · 6 min read

V niektorých malých firmách sa väčšinou nevyskytuje žiaden, prípadne jeden designér, ktorý zastáva všetky role a nie je špecializovaný na jednu vec. Vo väčších firmách nestačí jeden designér na všetko, a je potrebné túto skutočnosť riešiť. Preto tieto firmy zamestnávajú celé tímy designérov, pričom každý s nich zastáva nejaké funkcie.

Obrázok 1: Tím [5]

Ak hovoríme o UX designovom tíme väčšinou sa môžeme stretnúť so základným modelom, ktorý v sebe spája UX design, UI design a UX Research. V krátkosti si ich popíšeme.

User experience design

UX najprv chcú porozumieť používateľom a obchodným cieľom produktu. Vidieť problémy, ktoré riešia aby ich dostatočne pochopili. Pozerajú sa na to, čo používateľ robí pred, počas a po tom, ako ich vezme produkt do rúk, a prečo. UX vytvárajú modely a spoliehajú sa na spätnú väzbu od používateľov. Je to pre nich prospešný dôkaz a taktiež základ pre ďalšie iterácie. Taktiež sa snažia nebyť zaujatý voči jednému návrhu. UX Designer ako sme už spomenuli, sa zaoberá tým, ako bude užívateľ používať daný produkt a ako s ním bude zaobchádzať. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť logický priebeh, aby užívateľ, ktorý produkt využíva vedel postupovať v procese po krokoch.

User interface design

Ide tu o zahrnutie vzhľadu samotného produktu. Ich výsledkom návrhu je výsledné používateľské rozhranie. Ide teda o formu, a UI designéri poznajú dizajnérske trendy a vzory. Avšak si stále musia uvedomovať technologickú uskutočniteľnosť. UI Designer sa teda zaoberá samotnou formou a distribúciou grafických prvkov v rozhraní. Dá sa povedať že, zatiaľ čo UX Designer robí design použiteľným, UI Designer ho robí príjemným.

UX Research

Zahŕňa sa tu holistické prostredie, v ktorom existuje produkt, ale aj používateľ. K získaniu poznatkov je dôležitý výskum používateľských skúseností. Výskumník určí, ktorá výskumná metóda je najlepšia a získa požadovaný dôkaz pre hypotézu alebo odpoveď na otázku, a potom ju vykoná pomocou testovania. [1], [2]


Na štruktúre tímu záleží, nakoľko aj ľudia majú jedinečné potreby. Táto štruktúra je výsledkom myslenia a rozprávania sa naprieč tímom UX a neustále sa vyvíja. Veľké podniky podporujú designový tím poskladaný s ľudí, ktorí majú rôzne role, tak ako aj ľudia majú rozdielne potreby. Uvedieme si príklady niekoľkých rolí, ktoré majú pre firmu rozdielny prínos. Niektorí ľudia obyčajne zastávajú viacej rolí zároveň. Samozrejme k nim patria aj už spomínané základné role. [2], [4]

Visual Designer sa zameriava na celkový dojem. Rieši oblasti obrazu ako takého, zaoberá sa konceptom grafiky, typografie, ikonografie a farebných schém. Vizuálni dizajnéri sa venujú estetike a do technickej oblasti skoro vôbec nevstupujú. Stanovujú, ako sa menšie komponenty hodia k sebe, aby formovali celkový vizuálny vzhľad produktu.

Interaction Designer musí porozumieť, ako používateľ interaguje s aplikáciou. A zabudovať interakciu alebo animáciu do návrhu designu tak, aby reagovala na podnet používateľa. Snažia sa to robiť tak, aby používateľ dosiahol svoj cieľ.

Information Architect organizuje prvky dizajnu tak, aby dávali zmysel. Takže sa zaoberá štruktúrou webovej stránky, aplikácie alebo iného interaktívneho produktu. Skúma a vytvára hierarchiu obsahu, organizuje informácie na základe používateľa a toho, ako informácie ovplyvňujú proces myslenia a správanie používateľa.

Usability Expert alebo aj UX Researcher sa zaoberá potrebami používateľa. Cieľom je odpovedať na otázky: Kto sú naši používatelia? Čo chcú a potrebujú naši používatelia? Väčšinou vedie rozhovory s používateľmi a robí prieskum z údajov.

Content Strategist hlavne dosahuje firemné ciele pomocou maximalizácie komerčného dopadu obsahu.

Business & Systems Analyst určuje operačné ciele študovaním obchodných funkcií, zhromažďovaním informácií a vyhodnocovaním výstupov.

Metrics Analyst pre organizáciu zostavuje a analyzuje finančné a prevádzkové informácie, ktoré sa týkajú oblastí ľudských zdrojov. Môže byť zodpovedný napríklad za analýzu nákladov a efektívnosti personálnych postupov.

Enterprise Architect spolupracuje so zúčastnenými stranami, odborníkmi na vedenie a odbory, s cieľom získať holistický pohľad na stratégiu organizácie, procesy, informácie a benefity informačných technológií. Jeho úlohou je zabezpečiť, aby obchod a IT boli v súlade pre UX ako celok. [2], [4]


Tímy v organizácií

Štruktúra tímu UX je ovplyvnená tým, ako súvisí so zvyškom organizácie. Existujú dva základné modely tímov, podľa toho ako tím UX zapadá do organizácie. Jedným z nich je centralizovaný a druhý decentralizovaný designový tím. Každý z týchto modelov má svoje výhody aj nevýhody. Aj keď štruktúra tímu môže nasledovať jeden z týchto spoločných modelov, nemali by sme očakávať, že bude nemenná alebo dokonalá. Modely by sa mali prispôsobovať podľa toho ako sa vyvíja organizácia, tak aby fungovali čo najlepšie. Samozrejme v realite sa vyskytujú aj hybridné modely kde sú tieto dva modely navzájom prepojené. [3]

Centralizovaný designový tím

Je to jeden tým pre celú spoločnosť. Tento interný UX tím preberá v rámci organizácie rôzne úlohy týkajúce sa návrhu produktu a tento tím sedí pokope. Tím má pevné úlohy a podobne ako každá iná interná agentúra pomáha iným oddeleniam pri riešení problémov súvisiacich s UX. Jeden dizajnér alebo výskumný pracovník bude pravdepodobne riadiť úlohy súvisiace s viac ako jedným odlišným produktom naraz. V modeli internej agentúry bude vedúci UX skutočne dohliadať na tím dizajnérov a výskumných pracovníkov, ale tiež v kooperácií s manažérmi príslušných produktových tímov. [1]

Výhodou centralizovaného tímu je, že UX je na vysokej úrovni, takže manažér alebo vedúci UX je majstrom UX. Je tu široká škála zručností a flexibilita, preto produktové tímy dostávajú to, čo potrebujú. Výhodou je tiež veľa príležitostí, rôznorodá práca a taktiež definovaný kariérní postup. Zdieľané zdroje a procesy v oblasti návrhu a výskumu umožňujú zdieľanie medzi tímom. [3]

Obrázok 2: Graf centralizovaného tímu [1]

Decentralizovaný designový tím

V takejto firme dizajnéri a výskumníci tvoria súčasť produktových tímov, v ktorých sú rozmiestnení. Tieto UX tímy venujú všetok svoj čas jednému produktu. Majú priamy kontakt so zvyškom produktového tímu a prehľad o všetkých aspektoch vývoja produktu. Nebudú však mať priamy kontakt ani spoločnú zodpovednosť s tímami UX iných produktových tímov. Pri tomto modely sa často vyskytujú dvaja vedúci, produktový manažér príslušného produktového tímu a hlavný dizajnér alebo hlavný výskumný pracovník, ktorý riadi všetkých pracovníkov. [1]

Výhodou decentralizovaného tímu je, že UX si dokážu lepšie vybudovať dôveru so svojimi členmi produktového tímu. UX sa zapája do rovnakých aktivít ako zvyšok tímu. Ďalšou výhodu je samotný manažér, ktorý je zodpovedný za osobu UX, môže vyvinúť veľké úsilie, aby zabezpečil UX úspech. [3]

Obrázok 3: Graf decentralizovaného tímu [1]

Hybridný model

Tento model pozostáva z centralizovaného a decentralizovaného tímu a spája v sebe výhody oboch týchto modelov designových tímov. Musí sa však vyrovnávať s nehierarchickou štruktúrou a tak sa môže stať z výhody nevýhoda, ak manažér a vedúci nemajú v záujme jednotné ciele. [3]

Obrázok 4: Graf hybridného tímu [1]

Tieto modely majú svoje výhody a nevýhody a tak sa štruktúra tímu môže pripodobniť jednému z týchto modelov. Model, ktorý však fungoval v určitom okamihu pre organizáciu, sa pravdepodobne pod novými tlakmi stane zastaraným. Tieto modely sú všeobecnými prístupmi, ktoré by sa mali uplatňovať a prispôsobovať, podľa toho čo v danom kontexte najlepšie funguje. [3]


Každá organizácia si podľa vlastných potrieb skladá designový tím tak ako jej vyhovuje a časom sa tieto potreby pochopiteľne menia. Každá štruktúra vo veľkých firmách je zložitá a zostaviť ju je obzvlášť komplikované. Určite sa pri jej tvorbe designového tímu však dá vychádzať zo spomínaných modelov a upraviť si ich podľa svojich potrieb. Taktiež výber rolí a priradenie ich jednému človeku podľa toho, ako je ich schopný vykonávať a podľa toho ako spolu súvisia a prihliadať pritom na to, aký problém sa bude riešiť, určite nie je jednoduché.


Použitá literatúra a obrázky

[1] PUSKÁS, Brigitta. All You Need To Know About UX Team Structure [online]. 2019 [cit. 2019–12–28]. Dostupné z: https://uxstudioteam.com/ux-blog/ux-team-structure/

[2] COSTA, Rebeca. Building your enterprise UX dream team. Enterprise prototyping: Your guide to enterprise UX — Chapter 2 [online]. 2019 [cit. 2019–12–28]. Dostupné z: https://www.justinmind.com/blog/building-enterprise-ux-team/

[3] KAPLAN, Kate a Kara PERNICE. Where Should UX Report? 3 Common Models for UX Teams and How to Choose Among Them [online]. 2019 [cit. 2019–12–28]. Dostupné z: https://www.nngroup.com/articles/ux-team-models/

[4] DANIEL, Rachel. Building an enterprise UX team [online]. 2016 [cit. 2019–12–28]. Dostupné z: https://www.invisionapp.com/inside-design/building-an-enterprise-ux-team/

[5] Pixabay [online]. [cit. 2019–12–28]. Dostupné z: https://pixabay.com/sk/photos/papier-obchodn%C3%A9-financie-dokument-3213924/

DESIGN KISK

Články nejen o designu informačních služeb

  Jana Tuliková

  Written by

  DESIGN KISK

  Články nejen o designu informačních služeb

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade