DESIGN KISK
Published in

DESIGN KISK

Jak se tvoří bakalářský obor pro designéry informačních služeb — 5 principů

Na konci února skončí i možnost přihlásit se do studia bakalářského programu designu informačních služeb, který jsme na Katedře informačních studií a knihovnictví rozjeli v minulém roce.

Obdivuju jak vnímám svoje spolužáky a lidi z katedry jako přátele, i když řadu z nich znám jen online.😅

--

--

Články nejen o designu informačních služeb

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Roman Hřebecký

V jižních Čechách hledám cesty k udržitelnosti. Pomocí designu služeb a strategického a participativního plánování. roman@hrebecky.cz | 777880690