DESIGN KISK
Published in

DESIGN KISK

Recenze knihy: Understanding How Designers Think and Work

Nigel Cross je považovan za jednoho ze zakladatelů akademického přístupu k designérskému myšlení a ke studiu “zapeklitých problémů”. Díky tomu patří mezi nejdůležitější postavy v historii designu. Ve své knize Design Thinking: How Designers Think and Work ilustruje na několika detailních případových studiích způsoby myšlení profesionálních designérů, z nichž je možné načerpat značnou dávku inspirace.

Zdroj obrázku: https://www.naibooksellers.nl/

Kniha Understanding How Designers Think and Work je sbírkou několika případových studií, které sledují designéry při jejich práci. Kniha je určena komukoliv, kdo chce lépe porozumět myšlenkovým postupům vedoucím k řešení komplexních problémů. Zkušenému designérovi nabízí možnost reflexe vlastních postupů a porovnání se způsobem práce významných osobností v oboru. Pro studenty designu služeb, mezi něž se řadí i autor této recenze, je kniha skvělým úvodem do kognitivní podstaty designového myšlení, na níž stojí všechny soudobé Design Thinking metodiky využívané v byznysovém prostředí.

Cross na několika případových případových studiích ilustruje způsoby, které nazývá designerly ways of knowing. To můžeme chápat jako myšlenkové postupy, pomocí nichž designéři objevují řešení problémů. Jedná se o specifické přístupy a kognitivní strategie, které se u designérů rozvíjejí po celý život a zlepšují se s rostoucími zkušenostmi. Pro studium těchto způsobů využívá Cross dvou hlavních metod — rozhovorů a experimentů.

Asking designers about what they do

První výzkumnou metodou jsou rozhovory s designéry. Cross provedl detailní hloubkové rozhovory s emeritními profesionály, kteří se mnoho let věnují designérskému řemeslu v oblasti technologického a průmyslového designu. Vyzpovídal automobilového designéra Gordona Murraye působícího zejména v prostředí Formule 1 a Kenetha Grange známého svým inovativním designem každodenních věcí. Na základě srovnání jejich práce nalézá Cross řadu podobností v jejich myšlení a definuje společné charakteristiky těchto dvou osobností v oboru.

Oba designéři zastávají přístupy, které by se daly shrnout jako learning by doing. V takovém případě inovativní nápady často přicházejí až ve chvíli, kdy se designér naplno pustí do své práce, zkouší různé cesty, objevuje možná řešení a zkouší si “hrát” s různými variantami produktu, na němž pracuje. Další důležitou charakteristikou designérů je velká míra sebejistoty a odvahy, kterou lze shrnout jako I can do it attitude. Nejdůležitějším nástrojem designéra je jeho vlastní kognitivní aparát, a proto musí disponovat značnou mírou sebejistoty, aby se dokázal ve správný moment zastavit ve svém přemýšlení, identifikovat funkční koncepty pro další rozpracování a posunout je dále ve vývoji.

Zkušení designéři také mají na paměti nutnost pracovat na základě tzv. first principles. To znamená, že se dokážou vracet k základním principům fungování produktu, na němž pracují, a oprostit se od principů odvozených z určitého zarámování problému. Oba designéři upozorňují, že je snadné ukotvit se na určité řešení problému, které například vidíme u konkurenčního produktu, nebo které je v daném odvětví obvyklé. Často je ale potřeba položit si otázku “Proč to tak je?”, abychom se dokázali na problém podívat z jiného úhlu pohledu a nalézt nové řešení.

Watching what designers do

Druhou výzkumnou metodu Cros snazývá experimentálním výzkumem. V rámci svého experimentu porovnal rozdíly mezi prací zkušeného jednotlivce s prací tříčlenného týmu pracujícího podle zadání. V obou případech Cross poskytnul designérům zcela stejný brief a časovou dotaci pro návrh nové součástky na jízdní kolo. Oba týmy pracovaly ve stejné místnosti a měly k dispozici stejné pomůcky. Na tomto srovnání Cross ilustroval jak podobnosti mezi prací jedince a prací týmu, tak odlišnosti zejména v poměru různých aktivit, kterým se tým designérů věnuje oproti jednotlivci.

Jedním z hlavních rozdílů mezi individuální a týmovou prací byl čas věnovaný vzájemné diskuzi a koordinaci týmové práce. V rámci týmu se často setkávají designéři využivající různé přístupy, což může vést ke zdlouhavým diskuzím. Je také potřeba reflektovat kompatibilitu různých osobnostních charakteristik v rámci týmu. Někteří designéři mohou chtít rychle hledat řešení, jiní naopak preferují co nejdelší stav nejistoty a zkoumání problému. Naopak velkou výhodou týmové práce je sdílení kognitivních úkolů. Členové týmu si mohou vzájemně klást otázky, věnovat se práci na různých částech problému a navzájem si poskytovat zpětnou vazbu. Samotný designér se musí všem těmto kognitivním úkolům věnovat sám, což může vést k ukotvení na určitý rámec, k němuž nedostává žádnou průběžnou zpětnou vazbu.

Cross v této experimentální studii zjišťuje, že aktivity jednotlivce jsou velmi podobné týmovým aktivitám. V obou případech procházejí designéři stejnými fázemi designového procesu (prozkoumávání, definování, návrh a výběr řešení, iterativní vylepšování). Jako velmi zajímavý hodnotí Cross rozdíl mezi týmovou a individuální spočívající v časové separaci těchto fází. Zatímco při týmové práci dochází k častějšímu přeskakování mezi jednotlivými fázemi, jednotlivec spíše pracuje v časové posloupnosti, neboť nejprve definoval problém, poté hledal řešení a nekonec své řešení upravoval.

Postřehy Nigela Crosse považuji za velice podnětné pro rozvoj designérských kompetencí. Díky této knize jsem získal cenné poznatky pro reflexi vlastních projektů v rámci studia designu služeb. Ačkoliv v současnosti existuje řada různých byznysově orientovaných metodik z oblasti designového myšlení, považuji za zásadní nejprve porozumět základním principům kognitivních strategií zkušených designérů. K tomu určitě může pomoci číst právě případové studie publikované Nigelem Crossem.

Kniha Design Thinking: Understanding How Designers Think and Work vyšla v roce 2019 v nakladatelství Bloomsbury (ISBN 978–1–3500–9266–2). Autor je studentem distančního oboru Design informačních služeb na Katedře informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

--

--

Články nejen o designu informačních služeb

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store