Reflexe workshopu designového myšlení: má zkušenost, reflexe, mé poznatky, výstupy, inspirace

Jan Plíšek
Jan 28 · 2 min read

Mgr. Tomáš Štefek jako jeden z vyučujících představil posluchačům praktickou ukázku designovacího procesu. Časový rámec vymezený vyučovací jednotkou neumožnil docílit úplného výsledku, ale možná právě proto bylo jednodušší pochopit princip fungování tohoto tvůrčího postupu. „Redesign zážitku obdarování“ jako téma praktického cvičení vybral přednášející zřejmě proto, že tento zážitek má každý člověk. Tímto témat pokryl všechny věkové a sociální skupiny. Lidská společnost považuje obdarovávání jako všeobecně platný úzus a hodnota daru pak pouze odpovídá dané životní úrovni. Tento pohled je nutné aplikovat na jakýkoliv designovací proces, protože je nutné zajistit použitelnost výsledného designu (postupu, služby) pro co nejširší okruh uživatelů.

Profil třídy v čase workshopu byl také různorodý a dalo by se říci, že obsahoval téměř všechny skupiny. Pouze důchodci a děti zastoupeni pochopitelně nebyli. Rozdělení na dvojice bylo určeno dle aktuálního zasedacího pořádku. Obvykle vedle sebe seděli studenti, kteří se znají. To usnadnilo komunikaci, zatímco neznámé dvojice mohli odhalit zcela nový pohled právě z důvodu určité neosobnosti a nezaujatosti. Nutno podotknout, že workshop byl pojat spíše jako hra, což bylo znát na mnohdy nevázané konverzaci. Časové limity byly přiměřeně zkráceny, aby bylo možné workshop úspěšně dokončit.

I v tak krátkých intervalech, které nemohly zdaleka poskytnout prostor pro kompletní vhled do problému, se objevilo množství zajímavých poznatků a nápadů. Každá část workshopu byla exaktně definována a vymezena. Z hloubkového pohovoru se vydefinoval problém, pro který se hledalo řešení. Některým účastníkům se podařilo opravdu objevit, respektive popsat, konkrétní možnost inovace obdarovávání. Opět vzhledem k časovým limitům nebylo možné jít do hloubky, nicméně právě díky praktickému vyzkoušení a reálné aplikaci pochopení principů nebylo složité. Fáze tvorby a následné iterace pak vnesla do procesu trochu odlehčení. Všem bylo jasné, že se neřeší závažný problém nebo že nejde o závěrečnou zkoušku, proto návrhy na nové designy procesu obdarovávání neznaly hranic. Od zrušení dávání dárků po zavedení dárkových seznamů všech forem. Výsledky se tedy dostavily i ve zkráceném workshopu, což by mohlo být bráno jako důkaz funkčnosti daného procesu.

Mé vlastní zkušenosti s designem nějakých služeb jsou mizivé. Ve firmách, kde jsem doposud pracoval, se design služeb maximálně nakupoval již jako hotový produkt. Zaměstnanci působili pouze jako strana v procesu iterace a testování, tedy jako konzumenti a budoucí uživatelé. V současné době u mého zaměstnavatele nefungují tyto procesy a služby se nedesignují dle těchto nových postupů. Pro vedení výrobní firmy jsou tyto metody příliš zdlouhavé a čekání na výsledky se obvykle zdá neefektivní a neekonomické. Občas jsou tyto měkké kompetence považovány za méně cenné, jelikož se jejich návratnost dá pouze komplikovaně měřit.

Workshop byl pro mě nahlédnutím pod pokličku profesionálního designování. Bohužel si nemyslím, že bych mohl v blízké budoucnosti uplatnit zkušenosti a znalosti získané v této lekci. Není totiž možné násilím managementu firmy vnucovat procesy, které odporují jejich vlastnímu smýšlení. Podobné workshopy by měly být implementovány do managerských školení, aby pro ně bylo snáze pochopitelné, proč je takový postup v dlouhodobém horizontu prospěšný. Nové poznatky mohu pouze aplikovat v některých svých vlastních projektech v soukromém životě. Design služeb a jeho pravidla nejsou totiž výsadou pouze komerčního sektoru nebo veřejných institucí.

Zdroj:

ŠTEFEK, Tomáš, 2019. Workshop designu a služeb [přednáška]. Brno, Masarykova univerzita. 11.10.2019

DESIGN KISK

Články nejen o designu informačních služeb

    Written by

    Články nejen o designu informačních služeb

    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade