Service design workshop 2022 — Ako sme tvorili chatbota

Gabriela Godiskova
DESIGN KISK
Published in
3 min readJun 7, 2022

Service design workshop bol v jarnom semestri 2022 vedený firmou FeedYou, ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb v podobe tvorby virtuálnych asistentov pre svojich klientov. Ako účastníci workshopu sme mali možnosť vyskúšať si prácu s chatbotom. V celku sme absolvovali tri výukové bloky, pričom prvý bol venovaný predstaveniu a zaškoleniu vo vývojom prostredí, v ktorom sme neskôr pracovali. Ostatné dva bloky boli tvorené prezentáciou chatbotov od študentov a spätnou väzbou od špecialistov.

Našou počiatočnou úlohou bolo vymyslieť, komu by náš chatbot slúžil. Po krátkom brainstormingu ešte počas prvého výukového bloku sme sa prirodzene rozdelili do skupín podľa jednotlivých nápadov. Hlavné zameranie tímového chatbota sme mali v rámci tímu jasné: sprievodca pre prvákov na Filozofickej fakulte MU.

Zdroj: feedyou.ai

Po absolvovaní úvodného zaškolenia špecialistami z FeedYou sme sa všetci členovia tímu následne stretli osobne. Na základe dát, ktoré nám jeden z našich členov sprístupnil, sme boli schopní identifikovať najčastejšie problémy, ktorým čelia prváci po prijatí na fakultu. Syntézou poznatkov sme nakoniec vybrali nasledovné tri hlavné potiaže:

  • “Chcem si zariadiť ISIC”
  • “Chcem si zostaviť rozvrh”
  • “Chcem si registrovať predmety”

Tieto tri piliere tak tvorili počiatočný rozcestník nášho chatbota. Neskôr sme ho doplnili ešte o možnosť riešenia iného problému skrze mailovú komunikáciu so študijným oddelením. Celý brainstorming sme zaznamenávali na virtuálnu nástenku v nástroji Miro.

Na druhé stretnutie sme si vo vývojárskom prostredí FeedYou Platform vytvorili prvú verziu chatbota. Personifikovali sme ho do postavy večného študenta fakulty, ktorý za každú výpomoc dostane body potrebné pre postup k záverečnej štátnej skúške. Poľudštenie virtuálneho asistenta nám prišlo užívateľsky prívetivé. Táto prvá verzia chatbota obsahovala dve vetvy, ktoré boli plne priechodné. Jednu vetvu vždy tvorili dvaja členovia tímu — jeden písal obsah, druhý “klikal” a tvoril kostru chatbota. Počas druhého výukového bloku sme obdržali i náš prvý feedback, pomocou ktorého sme spoločne identifikovali miesta, ktoré bolo potrebné vylepšiť.

Naša pracovná kostra chatbota v Miro

Počas ďalšieho týždňa sme dokončili práce na tretej vetve a ostatné dve sme zefektívnili na základe predchádzajúcej spätnej väzby od profesionálov z FeedYou. Takisto sme k nášmu chatbotovi pridali i konverzáciu, ktorá sa uskutočnila vždy pri ukončení dotazovania zo strany užívateľa a spočívala v rozlúčení a zbere spätnej väzby od užívateľa. Podobne sme si vyskúšali na chatbota implementovať funkciu NLP (Natural Language Proccessing), ktorá sa na základe štruktúry užívateľského dotazu snaží ponúknuť čo najlepšiu odpoveď. Následne sme na záverečnom stretnutí predstavili finálnu verziu chatbota a prebrali sme jeho možné budúce využitie v praxi.

Osobne bol pre nás najnáročnejší krok zoznámiť sa s vývojovým prostredím FeedYou, keďže v úvodnom školení sme boli zahltení obrovským množstvom nových informácií. Do určitej miery nám bol nápomocný manuál, ktorý sme mali k dispozícii hneď po prvej hodine. Po mnohých pokusoch založených na metóde pokus-omyl sme sa však do procesu tvorby chatbota zabehli. Oceňujeme, že sme v rámci výukových blokov získavali priebežnú spätnú väzbu, na základe ktorej sme chatbota vylepšovali. Spôsob vedenia i úloh riešených v rámci Service design workhopu za jar 2022 hodnotíme ako veľmi prínosný a inšpiratívny.

--

--