DESIGN KISK
Published in

DESIGN KISK

Vizualizácie v dizajne a svete

Pozval som si do svojho podcastu RNDr. Pavla Ulbricha z VizitLabu Informatickej fakulty MU ktorý sa zaoberá vizualizáciami veľkých dát a rozprávali sme sa o tom, prečo sú vizualizácie neodmysliteľnou súčasťou dizajnu služieb a aj každodenného života.

--

--

Články nejen o designu informačních služeb

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store