Design Patterns
Published in

Design Patterns

TASARIM ÖRÜNTÜLERİ

Command

Behavioral Patterns bir örneği olan Command örüntü istemcinin hedef nesne üzerinde yaptığı işlemleri bir komut objesi haline gelip işleterek bu komutların saklanması(macro), komutların geri alınması gibi uygulamanıza esneklikler kazandırır.

Hangi Durumlarda

Yapısı

Command Class Diagram

Kod Örneği

Receiver Class
Command Interface
BoldCommand Class
Command Manager

Okumaya Devam Et 😃

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store