Design Patterns
Published in

Design Patterns

Tasarım Örüntüsü

Observer

Behavioral Patterns bir örneği olan Observer örüntüsü tüm UI bileşenlerinin haberleşme ve iletişim temelini oluşturur. Bileşenlerin üzerinedeki Mouse, Keyboard, Gesture eventlerini dinleyip nesnede oluşan değişikliklerini kendilerini dinleyen Observer sınıflarına iletirler.

Hangi Durumda

Aynı bileşeni birden fazla kaynağın dinleme ihtiyacı fazla ve bileşen sayısının fazla olduğu durumda Observer örüntüsü pub/sub mekanizması ile bileşenlerin birbirine bağımlılıklarını azaltır. Ve tüm sistemin bu pub/sub mekanizmasındaki Eventler üzerinden haberleşmesini sağlar. Örnek UI bileşenleri

Yapısı

Örnek Kod

Okumaya Devam Et 😃

Bu yazının devamı veya yazı grubundaki diğer yazılara erişmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store