Design Patterns
Published in

Design Patterns

Tasarım Örüntüsü

State

Behavioral Patterns bir örneği olan State örüntüsü, nesnenizin iç durumunu(state)’unda yapması gereken davranışları birbirinden soyutlamak için oluşturulmuştur.

Örnek Kullanım

Oyun geliştirmede çok kullanılan bir örüntüdür. Oyundaki nesnelerin hareketlerini belli durumlara göre gerçekleştirmeniz gerekir. Nesnenin ilgili durumda yapacağı hareketleri ve davranışları bu State sınıfları belirler

  • Idle (Sallanma)
  • Walking
  • Jump
  • Forward Jump
  • Crouch
  • Blocking
  • Left Punch
  • M/H Punch
  • Forward Left Punch
  • vb….

Yapısı

Okumaya Devam Et 😃

Bu yazının devamı veya yazı grubundaki diğer yazılara erişmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store