ทำ Line Notify กันไหม

Piyanat Nimkhuntod
Feb 9, 2017 · 3 min read
Image for post
Image for post

LINE Notify หรือก็คือการแจ้งเตือนผ่าน Line เป็นลูกเล่นที่สุดติ่งกระดิ่งแมวที่ Line ทำออกมาให้นักพัฒนาอย่างเราๆท่านๆได้หนุกหนานกัน

การจะใช้งานนั่นก็ต้องมี Line Account ซะก่อน หากมีแล้ว ก็สามารถสมัครใช้ Line Notify ได้ที่ https://notify-bot.line.me/th

Add Line Notify เป็นเพื่อนก่อน โดย Add จาก QR Code ในภาพ

Image for post
Image for post

เมื่อ Add แล้ว Line Notify ก็จะส่งข้อความมาทักทายเรา

Image for post
Image for post

Login เข้า Line Notify

Image for post
Image for post

เข้าสู่ระบบด้วย Line Account ของเรา

Image for post
Image for post

เลือก หน้าของฉัน

Image for post
Image for post

คลิ๊กที่ ออก Token

Image for post
Image for post

ใส่ชื่อ Token เข้าไป ชื่ออะไรก็ได้ ส่วนห้องแชต นั้นเลือกได้ทั้งแบบโต้ตอบส่วนตัวกับเรา หรือ จะเลือกเป็นกลุ่ม Line ก็ได้ นอกจากนี้หากเราไม่พอใจสามารถลบและสร้างใหม่ได้เรื่อยๆ เรียกว่าเอาที่สบายใจเลยละกัน

ส่วนถ้าเรามีหลายกลุ่ม Line เอาก็ออก Token ได้หลายครั้งครับ

** กรณีเป็นกลุ่ม Line ต้อง Add Line Notify เข้าไปในกลุ่มด้วยนะจ๊ะ ไม่งั้นจะส่งข้อความเข้ากลุ่มไม่ได้**

แล้วคลิก ออก Token

Image for post
Image for post

จากนั้นเราจะได้ Token มา copy ไว้เลยเพราะมันจะไม่สามารถกลับมาเปิดที่หลังได้

Image for post
Image for post

Line Notify จะส่งข้อความมาบอกว่า ออก token ให้แล้วนะ

Image for post
Image for post

จากนั้นเราจะได้เห็นบริการที่เชื่อมต่อ

Image for post
Image for post

กรณีมีหลาย Token สำหรับ หลายกลุ่ม Line

Image for post
Image for post

เอาละทีนี้มาทดสอบ Line Notify ครั้นจะเขียนลงโปรเจคเลยก็ได้แต่อยากให้รู้ว่ามันทำงานอย่างไรด้วย แต่ถ้ารู้แล้วก็ข้ามไปเลยได้นะครับ ดังนั้นกระผมจึงภูมิใจนำเสนอ POSTMAN

Image for post
Image for post

Postman เป็น App ที่เอาไว้ทดสอบพวก API ต่างๆ ซึ่งมีทั้ง MacOS Windows Linux และ Extension ใน Chrome แหมครบเครื่องจริงๆ Download Postman ได้ ที่นี่

เมื่อติดตั้ง Postman เสร็จแล้วให้ทำการเปิด Postman ขึ้นมา

เราจะเห็นว่ามีปุ่มเต็มไปหมด มองแล้วขนลุก 555 ไม่ใช่ละ

ก่อนอื่นเราเปลี่ยน Method จาก Get เป็น Post ส่วน URL ใส่เป็น https://notify-api.line.me/api/notify

Image for post
Image for post

ในส่วนของ Header เราจะใส่

key => authorization

value => Bearer ตามด้วย Token ที่เราได้มาในตอนแรก

Image for post
Image for post

ในส่วนของ Body เราจะใส่

key => message

value => ข้อความที่เราจะส่ง

Image for post
Image for post

กดปุ่ม Send เพื่อทดสอบการส่ง Line

Image for post
Image for post

Line ก็จะส่งหาเรา

Image for post
Image for post

Dev2Pro

Dev2Pro by Piyanat Nimkhuntod

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store