ทำ Line Notify กันไหม

Piyanat Nimkhuntod
Feb 9, 2017 · 3 min read

LINE Notify หรือก็คือการแจ้งเตือนผ่าน Line เป็นลูกเล่นที่สุดติ่งกระดิ่งแมวที่ Line ทำออกมาให้นักพัฒนาอย่างเราๆท่านๆได้หนุกหนานกัน

การจะใช้งานนั่นก็ต้องมี Line Account ซะก่อน หากมีแล้ว ก็สามารถสมัครใช้ Line Notify ได้ที่ https://notify-bot.line.me/th

Add Line Notify เป็นเพื่อนก่อน โดย Add จาก QR Code ในภาพ

เมื่อ Add แล้ว Line Notify ก็จะส่งข้อความมาทักทายเรา

Login เข้า Line Notify

เข้าสู่ระบบด้วย Line Account ของเรา

เลือก หน้าของฉัน

คลิ๊กที่ ออก Token

ใส่ชื่อ Token เข้าไป ชื่ออะไรก็ได้ ส่วนห้องแชต นั้นเลือกได้ทั้งแบบโต้ตอบส่วนตัวกับเรา หรือ จะเลือกเป็นกลุ่ม Line ก็ได้ นอกจากนี้หากเราไม่พอใจสามารถลบและสร้างใหม่ได้เรื่อยๆ เรียกว่าเอาที่สบายใจเลยละกัน

ส่วนถ้าเรามีหลายกลุ่ม Line เอาก็ออก Token ได้หลายครั้งครับ

** กรณีเป็นกลุ่ม Line ต้อง Add Line Notify เข้าไปในกลุ่มด้วยนะจ๊ะ ไม่งั้นจะส่งข้อความเข้ากลุ่มไม่ได้**

แล้วคลิก ออก Token

จากนั้นเราจะได้ Token มา copy ไว้เลยเพราะมันจะไม่สามารถกลับมาเปิดที่หลังได้

Line Notify จะส่งข้อความมาบอกว่า ออก token ให้แล้วนะ

จากนั้นเราจะได้เห็นบริการที่เชื่อมต่อ

กรณีมีหลาย Token สำหรับ หลายกลุ่ม Line

เอาละทีนี้มาทดสอบ Line Notify ครั้นจะเขียนลงโปรเจคเลยก็ได้แต่อยากให้รู้ว่ามันทำงานอย่างไรด้วย แต่ถ้ารู้แล้วก็ข้ามไปเลยได้นะครับ ดังนั้นกระผมจึงภูมิใจนำเสนอ POSTMAN

Postman เป็น App ที่เอาไว้ทดสอบพวก API ต่างๆ ซึ่งมีทั้ง MacOS Windows Linux และ Extension ใน Chrome แหมครบเครื่องจริงๆ Download Postman ได้ ที่นี่

เมื่อติดตั้ง Postman เสร็จแล้วให้ทำการเปิด Postman ขึ้นมา

เราจะเห็นว่ามีปุ่มเต็มไปหมด มองแล้วขนลุก 555 ไม่ใช่ละ

ก่อนอื่นเราเปลี่ยน Method จาก Get เป็น Post ส่วน URL ใส่เป็น https://notify-api.line.me/api/notify

ในส่วนของ Header เราจะใส่

key => authorization

value => Bearer ตามด้วย Token ที่เราได้มาในตอนแรก

ในส่วนของ Body เราจะใส่

key => message

value => ข้อความที่เราจะส่ง

กดปุ่ม Send เพื่อทดสอบการส่ง Line

Line ก็จะส่งหาเรา

Dev2Pro

Dev2Pro by Piyanat Nimkhuntod

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store