ติดตั้ง MongoDB บน Windows


Table of Contents

  • ขั้นตอนการ Download
  • ขั้นตอนการติดตั้ง
  • Run MongoDB Server ด้วย Command Prompt

1. ขั้นตอนการ Download

2. ขั้นตอนการติดตั้ง

  • ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ “mongodb-win32-x86_64-enterprise-windows-64–3.6.5-signed.msi”
  • ติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์ “C:\Program Files\MongoDB\Server\3.6”
  • สร้างไฟลเดอร์เก็บไว้ที่ Drive C ดังนี้
  • ทำการ Set Path ไปไว้ที่ Environment variable เพื่อความสะดวกในการ Run MongoDB Server ด้วย Command Prompt

3. Run MongoDB Server ด้วย Command Prompt

  • รันคำสั่ง mongod.exe เพื่อเริ่มทำงาน จะเห็น Log ประมาณนี้ครับ

Reference

Devahoy

Learn and share about technologies that power the world, read more at https://devahoy.com

Tanapon Kongjaroensuk

Written by

Computer Engineering

Devahoy

Devahoy

Learn and share about technologies that power the world, read more at https://devahoy.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade