En Çok Kullanılan Python Metod ve Fonksiyonları

Doğancan Mavideniz
Sep 15 · 5 min read

Fonksiyonların, Python’ın en büyük avantajlarından olduğunu söylesek yanılmayız sanıyorum. En azından Veri Bilimi ile uğraşırken bizlere pek çok kolaylık sağlarlar. Ben de bu yazıda sizlere Veri Bilimi’nde en çok ihtiyacımız olan fonksiyon ve metodları derledim.

Bir çoğumuz bu fonksiyonlara hakim olsak da zaman zaman unutulan veya eksik kalan kısımlar olabiliyor. O yüzden en temelden başlayalım!

Aşağıdaki gibi bir değişkenimiz olduğunu varsayalım:

a = ‘selam!’

Şimdi en temel fonksiyonumuzu kullanalım:

Image for post
Image for post

Ve bir de en temel metodlarımızdan olan “upper” metodunu deneyelim:

Image for post
Image for post

Peki bu 2 temel işlevden sonra: Metod ve fonksiyon nedir?

Özünde, bir şeyi farklı bir şeye dönüştürür. Örnekte de gördüğümüz gibi “selam!” olarak verdiğimiz çıktıyı “SELAM!” haline dönüştürerek bize yardımcı oldu. Tabii bunun gibi onlarca fonksiyon mevcut ve bu fonksiyonlar veri temizlemeden makine öğrenimi projelerinize kadar pek çok konuda sizlere adeta el-ayak olacaklar. :)

İşin güzel yanı, kendi işinize yarayacak spesifik fonksiyon ve metodları oluşturmanız mümkün. Ayrıca farklı Python kütüphaneleriyle çalışarak yüzlerce fonksiyon ve metodu projenize dahil edebilirsiz. Ben bu yazımda şimdilik yerleşik fonksiyon ve metodlardan bahsedeceğim.

En çok kullanılan fonksiyonlar:

print( )

Bu fonksiyonu programlamaya başladığınızdan beri yüzlerce kez kullandığınıza eminim fakat yine de söylemeden geçmeyelim. Print( ) fonksiyonu, ekrana çıktı vermeye yarar.

Image for post
Image for post

abs( )

Sayısal bir değeri mutlak değere dönüştürür. (int, float vs.) Tahmin edersiniz ki string değer alamaz.

Image for post
Image for post

round( )

Sayısal değerin yuvarlanmış değerini döndürür.

Image for post
Image for post

min( )

Bir listenin ya da yazılan bağımsız değişkenlerin en küçük değerini döndürür. Bu değer string dahi olabilir.

Image for post
Image for post

max( )

Tahmin etmesi zor olmasa gerek, min( ) fonksiyonunun tam tersi! :)

sorted( )

Listeyi küçükten büyüğe sıralar.

Image for post
Image for post

sum( )

Bir listedeki tüm elemanları toplar.

Image for post
Image for post

len( )

Listedeki öğelerin sayısını veya bir dizedeki karakter sayısını döndürür.

Image for post
Image for post

type( )

Değişkenin türünü döndürür.

Image for post
Image for post

Bunlar, oldukça düzenli olarak kullanacağınız yerleşik Python fonksiyonlarıdır. Hepsini görmek istiyorsanız, işte tam liste: https://docs.python.org/3/library/functions.html

En çok kullanılan metodlar:

Python metodlarının bir çoğu belirli bir değer türü için geçerlidir. Örneğin, .upper( ) string ifadelerle çalışırken, tam sayı(integers) değerlerle çalışmaz. Ve .append( ) sadece listelerle çalışır string ifadelerle çalışmaz. Bu yüzden metodları değer türüne göre ayıracağım.

Örneğin, insanların e-ticaret web sitenizde aradıklarıyla ilgili veri topladığınızı hayal edin. “Kitap”, “kitap “ ve “kitap” verileri elinizde var. Bunlar sizin için aynı şeyi ifade ediyor fakat bilgisayar için bu durum söylenemez. O yüzden bu verileri tek bir tip haline getirmeliyiz. Ama nasıl? Tabii ki metodlar yardımıyla!

a.lower( )

String ifadesinin küçük harfli halini verir.

Image for post
Image for post

a.upper( )

String ifadesinin büyük harfli halini verir yani az öncekinin tam tersi!

a.strip( )

Eğer string ifadesinin başında ve sonunda boşluklar var ise bunları yok eder.

Image for post
Image for post

a.replace( )

String değerini başka bir string değeriyle değiştirir. Büyük-küçük harfe duyarlıdır.

Image for post
Image for post

a.split( )

String ifadesini listeye böler.

Image for post
Image for post

Listeler için kullanılan metodlar:

Elimizde şöyle bir liste olduğunu varsayalım.

Image for post
Image for post

a.append( )

Bu listeye yeni bir şehir eklemek istersek

Image for post
Image for post

a.remove( )

Bu listeden bir şehir silmek istersek

Image for post
Image for post

a.count( )

Listede belirtilen elemanın sayısını döndürür

Image for post
Image for post

a.clear( )

Listenin tüm elemanlarını kaldırır.

Image for post
Image for post

Bu arada, Python’daki liste metodlarının tam listesini burada bulabilirsiniz: https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html

Sözlükler(Dictionaries) için kullanılan metodlar:

Aşağıdaki gibi bir sözlük yarattığımızı varsayalım.

Image for post
Image for post

kopek_dict.keys( )

Sözlükteki tüm anahtarları döndürür.

Image for post
Image for post

kopek_dict.values( )

Sözlükteki tüm değerleri döndürür.

Image for post
Image for post

kopek_dict.clear( )

Sözlükteki her şeyi siler.

Image for post
Image for post

Özet

Neredeyse 20'den fazla Python metod ve fonksiyonunu öğrenmiş ve aynı zamanda pratik yapmış olduk. Özellikle en çok kullanılan ve mutlaka bilinmesi gerekenlere değinmeye çalıştım. Tabii ki hepsi bu kadar değil fakat güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Ben bu kodları derlerken Google Colab’den yararladım. Yazıdaki tüm kodların notebookuna ulaşmak için tıkla.

DSC Tensorflow mentöru olarak, yapay zeka alanında her türlü teknik ya da teknik olmayan konuda elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım.
Görüş, tavsiye ve sorularınız için bana ulaşabilirsiniz!
Twitter | LinkedIn | Instagram

Google Developer Student Clubs

Developer Student Clubs are university based community groups for students interested in technology.

Doğancan Mavideniz

Written by

mavideniz.org

Google Developer Student Clubs

Developer Student Clubs are university based community groups for students interested in Google developer technologies. Students from all undergraduate or graduate programs with an interest in growing as a developer are welcome.

Doğancan Mavideniz

Written by

mavideniz.org

Google Developer Student Clubs

Developer Student Clubs are university based community groups for students interested in Google developer technologies. Students from all undergraduate or graduate programs with an interest in growing as a developer are welcome.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store