Devops Türkiye☁️ 🐧 🐳 ☸️

Medium üzerindeki DevOps makalelerinin hepsinin bir çatı altında toplandığı bağımsız oluşumdur.Anasayfamızda bulunan yazar başvuru formunu doldurarak makalelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.Sosyal medya,slack ve meetup sayfalarımızdan bizleri takip edebilirsiniz.(+2.5K Takip)

Emre Dundar

Written by

Technical Consultant on SW Development Env., Code Quality, DevOps - @Saha BT - https://www.linkedin.com/in/emredundar/

Devops Türkiye☁️ 🐧 🐳 ☸️

Medium üzerindeki DevOps makalelerinin hepsinin bir çatı altında toplandığı bağımsız oluşumdur.Anasayfamızda bulunan yazar başvuru formunu doldurarak makalelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.Sosyal medya,slack ve meetup sayfalarımızdan bizleri takip edebilirsiniz.(+2.5K Takip)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade