Photo by Markus Winkler on Unsplash

.Net 6 ve Yenilikleri #2 (Preview 4)

System.Text.Json

Streaming Serialization

Streaming Deserialization

System.Linq

ASP.NET CORE

Custom Http Logging Middleware

Entity Framework Core

Peki bu iyileştirmeler hangi kavramlar üzerinde yapıldı?

3 Haziran 2021 tarihinde Koddayı ekibi olarak Enis Necipoğlu ile birlikte bu konuyla ilgili daha detaylı bir etkinliği yapacağız. “.Net 6 ve Yenilikleri” başlığı altında enine boyuna tartışacağız. Etkinliğe katılmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

.Net 6 ve Yenilikleri | Kommunity
Güncelleme
Etkinlik tamamlandı. Tekrarını izlemek isterseniz aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
.NET 6 ve Yenilikleri — YouTube

Medium independent DevOps publication. Join thousands of aspiring developers and DevOps enthusiasts

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Furkan Güngör

Furkan Güngör

Solution Developer — I want to change the world, give me the source code.

More from Medium

.NET Code coverage on GitLab

Minimal APIs in .NET 6 — A Complete Guide(Beginners + Advanced)

Using AWS ECS Service Discovery for communication between Microservices in .NET & C#

Deploy a .NET CORE(5.0/6.0) API on Linux (Ubuntu — EC2 on AWS) — Basic Steps.