Proč u nás první tři měsíce zaměstnanci nepracují?

David Hotař
May 15, 2018 · 2 min read
Image for post
Image for post

Click-bait! Nadpis zafungoval a teď už se neodtrhnete.

Samozřejmě, že to přeháním. Proč bychom přijímali někoho jen proto, aby s námi seděl v kanceláři. Každý nový kolega se naopak během prvních měsíců docela zapotí, nicméně ani kousek jeho kódu nevidí náš klient. Dva až tři měsíce se vzájemně testujeme, zkoušíme, jak nový kolega řeší různé problémy a jaký kód produkuje - až když jsme si všichni jisti, že jeho výstup stojí za prezentaci, tak mu zpřístupníme práci na klientské aplikaci.

Teď se určitě divíte, proč v době, kdy jsou vývojáři takto poptávaní, nevyužíváme nových kapacit na 100 % a hned si za ně neúčtujeme - u každého kroku, který děláme, si vždy na začátku pokládáme jednu otázku. “Pomůže to udělat Devx více udržitelnou firmou?” (To, že je pro nás dlouhodobá udržitelnost důležitá se dočtete i zde)

V případě nového kolegy by se mohlo zdát, že rychlá cashflow pomůže stabilizaci více než kvalita nebo procesy v náboru. My si myslíme, že opak je pravdou. Že pro dlouhodobou udržitelnost potřebujeme mít dlouhodobé zákazníky i dlouhodobé zaměstnance. Zákazníci by nám netolerovali nekvalitní práci a zaměstnanci chaos. A tedy naším resultem je, že každý nový kolega stráví od jednoho do tří měsíců práce na interních věcech, učí se s našimi starterpacky a poznává své kolegy.

Chtěli byste tímto procesem taky projít? Budeme rádi, když se nám ozvete a třeba se to povede :) Právě přijímáme nové kolegy na seniorní pozice! (link)

Devx Stories

Vyvíjíme ze Slezska technicky náročné projekty pod vaší…

David Hotař

Written by

CEO ve vývojářské agentuře Devx, technologický nadšenec, podnikatel a vášnivý dobrodruh. Spoluzakladatel projektu Travelight.cz

Devx Stories

Vyvíjíme ze Slezska technicky náročné projekty pod vaší značkou. Jsme skrytý partner předních evropských reklamních agentur. Jejich hnací vývojová síla.

David Hotař

Written by

CEO ve vývojářské agentuře Devx, technologický nadšenec, podnikatel a vášnivý dobrodruh. Spoluzakladatel projektu Travelight.cz

Devx Stories

Vyvíjíme ze Slezska technicky náročné projekty pod vaší značkou. Jsme skrytý partner předních evropských reklamních agentur. Jejich hnací vývojová síla.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store