V době, kdy platí agentury stovky tisíc za pronájmy, jsme koupili barák

David Hotař
Jan 22, 2018 · 2 min read

Už přes 2 roky budujeme Devx v Třinci. Snažíme se to dělat (asi) docela neortodoxně. Nerosteme za každou cenu, nebudujeme interní startupy a našim cílem je vybudovat z toho sustainable byznys s dlouhodobými klienty. Zní to jednoduše, složitější je to fakticky exekuovat — díky skvělému týmu se to pomalu, ale jistě, daří.

Dalším konzervativním krokem v naší cestě za stabilní firmou z malého města je koupě nemovisti. Pokusím se popsat, proč jsme se pro tenhle krok rozhodli.

Proč, co a jak

Užíváme si cestu budování takové firmy a nenecháváme se nějak unášet = děláme maximum pro spokojenost zákazníků i zaměstnanců, a pro to, abychom zůstávali v profitu. Logicky si člověk neustále uvědomuje, že v tak malé velikosti a s chabou cashflow jen na pár měsíců fungování je jeho byznys stále hrozně vratký a tak se snaží jej nějak stabilizovat.

Možností je více — Neplatit zaměstnancům přesčasy a pracovat 10 a více hodin denně, aby si firma zajistila rychlou cashflow na horší časy. — Vyvinout vlastní službu, jejíž revenues nebudou závislé na lidských hodinách. — A mnoho dalších.

První možnost je krátkodobá a nikdy bych nechtěl, aby někdo pracoval bez odměny za práci (dobrý pocit, well, …). Druhá možnost je riskantní a nejsme ochotni vystavit naše kolegy takovému risku, aby kvůli jednomu manažerskému přešlapu přišli o práci, kolegy a podíl na něčem, co tak intenzivně pomáhají budovat.

Vymysleli jsme si tedy další možnost a tou je nákup dlouhodobého hmotného majetku. V případě vývojářské agentury to může být jen jedno — barák, ve kterém budeme sídlit. Díky výhodné lokalitě se pořád pohybujeme v oblasti, kde pozemek nestojí 10 000 CZK za m2, a kde se dají sehnat i domy pod 5 milionů korun.

Jeden takový jsme koupili a jedná se o náš největší interní projekt na rok 2018. Asi 500 metrů od našich současných kanceláří jsme objevili pár let opuštěný rodinný dům, který hodláme letos rekonstruovat a udělat z něj ideální místo pro život takové firmy jakou jsme my. Cca 5min autem do centra města, 5min pod Javorový, 5min do Tesca, 5min na poštu.

Postup, jak na to jdeme popíšu jindy, prozradím, že maximálně důvěřujeme lidem, kterým jsme projekt svěřili a sami nehodláme rozhodovat o stavění domu, protože tomu nerozumíme.

Tímto postem jsem spíše chtěl popíchnout agentury, které si lámou hlavu s tím, jak se stabilizovat, že existuje i tato možnost. Netuším, jak reálná je v Praze ani jestli je to z naší strany krok správným směrem. Určitě je to ale alternativa, která stojí za zvážení.

Devx Stories

Vyvíjíme ze Slezska technicky náročné projekty pod vaší značkou. Jsme skrytý partner předních evropských reklamních agentur. Jejich hnací vývojová síla.

  David Hotař

  Written by

  CEO ve vývojářské agentuře Devx, technologický nadšenec, podnikatel a vášnivý dobrodruh. Spoluzakladatel projektu Travelight.cz

  Devx Stories

  Vyvíjíme ze Slezska technicky náročné projekty pod vaší značkou. Jsme skrytý partner předních evropských reklamních agentur. Jejich hnací vývojová síla.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade