V X-office nebudeme sami, přidáte se?

David Hotař
Mar 28, 2018 · 2 min read

Už delší dobu píšeme o X-office — baráku, který si stavíme jen kousek od současných kanceláří, a kde bychom chtěli od roku 2019 sídlit. Co jsme ale ještě nepsali je fakt, že v domě plánujeme i prostor pro jednu až dvě firmy, se kterýma bychom se chtěli “potkávat na chodbách”.

Zatím nebudeme popisovat konkrétní nabídku v metrech čtverečních, dům ještě nestojí a tak bychom se dost pravděpodobně sekli a za rok to museli celé zrevidovat. Co ale v krátkosti popsat můžeme je filosofie X-office a naše vidina toho, koho bychom k sobě chtěli.

O tom, že v domě nebudeme sami jsme věděli od samého počátku. Proto i název X-office, který je dostatečně univerzální. Chtěli bychom k sobě najít menší firmu, startup nebo freelancery, kteří k nám budou oborově blízko, budeme si moct čas od času pomoci a nebudou se divit, když od nás uslyší hrát celý den hudbu (tohle není pravidlo) nebo uvidí, že hrajeme na PlayStationu.

O podobných reprezentativních prostorech s kvalitní architekturou v Třinci nevíme a tak věříme, že naše nabídka, až ji spustíme, bude rezonovat.

Typově si dokážeme představit, že k sobě nalezneme nějakou menší agenturu, startup, začínající e-shop nebo freelancery, pro které půjde o zastávku na pár měsíců. Tolik dnešní krátký update k X-office a více zase příště.

Devx Stories

Vyvíjíme ze Slezska technicky náročné projekty pod vaší značkou. Jsme skrytý partner předních evropských reklamních agentur. Jejich hnací vývojová síla.

David Hotař

Written by

CEO ve vývojářské agentuře Devx, technologický nadšenec, podnikatel a vášnivý dobrodruh. Spoluzakladatel projektu Travelight.cz

Devx Stories

Vyvíjíme ze Slezska technicky náročné projekty pod vaší značkou. Jsme skrytý partner předních evropských reklamních agentur. Jejich hnací vývojová síla.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade