Dexlab-Vietnam
Published in

Dexlab-Vietnam

WalkMining Alpha Tester Recruitment

Xin chào cộng đồng Dexlab!

WalkMining là gì?

Mục tiêu của họ?

Khác với M2E khác như thế nào?

1. Tích hợp với Health trên iPhone và Google Fitness hoặc Gyro Sensor trên Android

2. NFT là để vượt trội, không cần thiết để đi bộ.

3. Một mô hình kinh doanh hoàn chỉnh.

Lợi ích của việc trở thành người thử nghiệm Alpha là gì?

Cơ hội khai thác sớm hơn người dùng phiên bản công khai, Beta.

Khai thác token với nỗ lực tối thiểu.

Hình đại diện Alpha Tester NFT.

Roadmap?

Chi tiết Whitelist

Timeline (UTC)

--

--

Dexlab makes launching on Solana easy with a minting lab, a launchpad and a dedicated DEX for all.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Dexlab

Dexlab makes launching on Solana easy with a token minting lab, a launchpad and a dedicated DEX for all listings.