Tick-In — en suksesshistorie

Endre Hestnes
Oct 28 · 3 min read

For at vi skal kunne fortelle om denne suksesshistorien mellom HCL Nordic, Lillestrøm Kultursenter og DX, må vi ca. 1 år tilbake da vi ble kontaktet av Lillestrøm. De hadde vært på et MailChimp-kurs i regi av HCL og fant ut at HCL hadde verktøy for å hjelpe dem med å bedre informasjonsflyten til deres kunder. I første omgang ønsket Lillestrøm å bedre rekruttering av e-postadresser fra deres kunder i eBillett og automatisk sende ut velkomstbrev til billettkjøpere før forestillinger. Lillestrøm ønsket da at HCL og DX skulle ta en prat sammen.

Vi satt oss ned med HCL og jobbet mot å kunne best gi Lillestrøm en løsning som dekket deres behov. DX har data og integrasjon og HCL har verktøyet og kompetansen for utførelse. Sammen opprettet vi løsningen Tick-In.

Ca. 1 år med løsningen har nå 10 DX-kunder tatt i bruk Tick-In. Lillestrøm Kultursenter har fått en høyere vekst av mailadresser til deres nyhetsbrev, samt at de sparer tid og ressurser på å ikke måtte sende ut manuelle velkomstbrev med informasjon om hver enkelt forestilling. Lillestrøm sin nyhetsbrev-database har økt fra 3100 e-poster til 8100 e-poster per oktober 2019 og har en åpningsraten på nyhetsbrevene som ligger på ca. 30–35%, og deres velkomstbrev ligger på ca. 65–90%. Dette er en flott vekst og noe Lillestrøm ønsker å bygge videre på. Markedssjef hos Lillestrøm Kultursenter, Anne Merete Rodem sier at de er godt fornøyd med samarbeidet og leveransen til HCL

Velkomstbrev er brev hvor man kan gi ut informasjon om et arrangement som skal starte kort tid etter at brevet er sendt ut. Claus Lorentzen, daglig leder i HCL ser at det er et snitt opp mot 70–90% på åpningsraten av slike velkomstbrev. Mange billettkjøpere ser på dette som en god service hvor man får informasjon og en påminnelse om arrangementet.

Tick-In er en løsning for fleksibel og avansert e-postmarkedsføring. Det er et verktøy for dem som ønsker å utvide funksjonaliteten som ligger i MailChimp-integrasjonen som vi i DX leverer i dag.

Her er en kort oppsummering på hva Tick-In leverer:

 • Synkronisering av e-postadresser med kjøpshistorikk og samtykke til markedsføring. Disse kan brukes til målrettet markedsføring.
 • E-postliste for utsending av praktisk informasjon til et arrangement. Disse trenger ikke samtykke.
 • Oppsett til smart-gruppering
 • Løpende synkronisering av nye e-postadresser.

Både Lillestrøm og HCL Nordic er flotte samarbeidspartnere for oss i DX og gleder oss til fortsettelsen. Lillestrøm og HCL holder nå på med andre prosjekter som kundeklubb, sms-tjeneste og automatisk utsending av spørreundersøkelse etter en endt forestilling. Det blir spennende å se utviklingen videre.

For mer informasjon om Tick-In, ta kontakt med:

Oddvar Haug Jenssen, DX — ohj@dx.no
Endre Hestnes, DX — endre@dx.no
Claus Lorentzen, HCL Nordic — claus@hclnordic.no

Dialog exe

DX hjelper arrangører med å lykkes

  Endre Hestnes

  Written by

  Markedsansvarlig DX

  Dialog exe

  DX hjelper arrangører med å lykkes

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade