Image for post
Image for post

Motsatsen till “Digitala Gangsters”

Presentation av Petter Joelson från Digidem Lab på konferensen Cooperative Cities i Umeå 7–8 mars 2019.

Digidem Lab
Mar 18, 2019 · 3 min read

En brittisk statlig utredning som släpptes för ett par veckor sen kallade Facebook för “Digital Gangsters” — och visade på hur de i och med Cambridge Analytica och andra skandaler har en direkt negativ och skadlig inverkan på demokratin.

Digidem Lab, som jag var med och grundade för tre år sen, försöker vara motsatsen till digitala gangsters — vi inspireras av hur digitala plattformar faktiskt kan utveckla demokratin och skapa intressanta processer som inte var möjliga innan digitaliseringen.

Som ett digitalt demokratilabb studerar vi erfarenheter av medborgarprocesser i städer som Paris, Madrid och New York, men också hur folkrörelser och demokratiska organisationer kan utveckla sitt arbete med digitala medel.

Så vad är skillnaden på de plattformar vi arbetar med och Facebook?

Vi arbetar sedan ett par år tillsammans med Madrid stad med deras plattform Consul — en medborgarplattform som används av 100 institutioner och städer i 33 länder globalt.

Med Consul går det att lägga medborgarförslag, som om de får ett visst antal röster blir bindande för staden. Det går också att genomföra medborgarbudgetar, där en del av stadens budget sätts av för att medborgarna fritt ska få ge förslag och rösta om vad pengarna ska användas till. I Madrids fall handlar det om en miljard kronor om året.

Consul är till skillnad från plattformar som Facebook open source. Det innebär att vem som helst — med rätt kunskap — kan kontrollera vad koden gör, och om de vill, förbättra den. Det har en otroligt viktig demokratisk funktion att kunna kontrollera ett system som sysslar med omröstningar, så att det inte sker någon manipulation.

Man kan säga att Consul, till skillnad från kommersiella digitala plattformar, är skapad av medborgarna för medborgarna, det är inte designat för att manipulera oss eller samla in personlig data, utan för att skapa konstruktiva diskussioner kring förslag.

Resultaten blir också väldigt progressiva beslut och handlar nästan uteslutande om sociala- och hållbarhetsfrågor.

Just nu arbetar vi tillsammans med stadsdelar i Göteborg och Stockholm och ett bostadsbolag i Göteborg för att utveckla deras processer för deltagande och tillämpa digitala verktyg, och vi ser gärna fler samarbeten med kommuner, skolor och bostadsbolag.

Vårt andra arbete som jag vill prata om, är mer på en organisationsnivå, och handlar om att tillhandahålla digitala plattformar till demokratiska organisationer och kooperativa företag.

Jag vet inte om ni känner till historien kring de kooperativa frysboxar som brukade finnas i Sverige? På 50-talet, när det fortfarande var för dyrt med en egen frys, var det många som gick samman och ägde frysboxar gemensamt.

Digidem Labs mål är liknande kooperativ, fast med servrar istället för frysboxar…

Vi sett att det är många som är intresserade av alternativ till exempelvis Facebook och Google, men det är långt ifrån alla som har kunskapen att kunna installera något fritt alternativ på en egen server.

Vi ligger i startgroparna med ett plattformskooperativ som vi kallar Collective Tools, för att erbjuda digitala tjänster, där alla som ansluter sig till tjänsten också är delägare. Men där det finns personer som hanterar de tekniska bitarna för alla medlemmar för att allt ska funka.

Gå gärna in på collective.tools eller prata med mig om ni vill veta mer om det här, vi är som sagt på gång att lansera nu till våren och diskuterar gärna med er andra hur modellen med ett plattformskooperativ kan fungera i praktiken.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store