Röda Korsets Ungdomsförbund testar nya verktyg för sitt årsmöte

I andra inlägget från Frida Ågren har hon tillsammans med Digidem Lab hittat två digitala verktyg att testa på förbundets årsmöte.

Mitt projekt har gått ut på att hitta digitala verktyg och hjälpmedel för att tillgängliggöra och förtydliga den demokratiska processen inför och under ett årsmöte.

Det jag har lärt mig längs vägen är att stanna upp och fråga mig själv VAD jag egentligen vill ha ut av en förändring. Och om den kontexten jag identifierat verkligen är rätt tillfälle att skapa förändring i. Vi har tex sedan tidigare i min organisation jobbat mycket med mallar, instruktioner och filmer för att visa hur en ska skriva motioner för att uppmuntra medlemmar att skicka in sådana. Men vi kanske behöver jobba mer för att skapa diskussion medlemmar emellan innan de skriver, så att de hittar forum och gemensamma nämnare innan riksårsmötet för att kunna formulera en motion? Här tror jag att vi måste jobba med en mer långsiktig förändring och implementering, en frågeställning jag tar med mig!

Men utefter de utmaningar jag ändå har identifierat från utvärderingarna har jag ändå landat i två olika digitala verktyg som jag hoppas kan vara ett steg på vägen för att tillgängliggöra och öka förståelsen för den demokratiska processen under vårt riksårsmöte.

De verktyg jag identifierat är Mentimeter och Consider.it

Mentimeter: Ett verktyg som presenterar omröstningar i realtid. Idén är att det ska användas för att illustrera varje ombuds rösträtt och möjlighet att påverka.

Consider.it: Ett sätt att illustrera deltagares inställning eller åsikt i en fråga. Tanken är att använda consider.it under vårt påverkanstorg för att ombud och motionärer lätt ska kunna få översikt över hur stort stöd eller motstånd ett förslag har.

Med dessa verktyg hoppas jag att vi ska kunna göra ombud mer medvetna om sin roll och makten i sin röstning. Förhoppningsvis kan interaktionen genom de digitala programmen skapa mer diskussion och få ombuden mer införstådda i konsekvenser av ett visst beslut. Jag tror att ju mer visuellt ens makt kan vara desto mer lättförståelig blir den.

I slutet av min projekttid insåg jag att researcharbetet i att gå igenom gamla utvärderingar och att gå igenom de olika digitala verktyg som Digidem Lab valt ut tog längre tid än jag planerat. Därför kommer jag att söka om att förlänga mitt projekt hos Digidem Lab för att se över dels hur dessa verktyg mottas av frivilliga (referensgrupp innan riksårsmötet) , utvärdera utefter inkomna kommentarer, och planera för hur vi kan implementera våra digitala strategier under själva riksårsmötet.