Druk, druk, druk…

De visie van Jason Fried en Basecamp spreekt ons erg aan. En we kunnen ons voorstellen dat dat ook anderen aanspreekt. Hoe vaak hoor je niet ‘druk, druk,druk’ en door continue beschikbaarheid is er eigenlijk te weinig tijd voor andere dingen naast werk.

Image for post
Image for post

In Frankrijk is de verplichting om na werktijd je email te checken ingevoerd. De visie van Jason Fried spreekt meer aan. Op een slimme manier met elkaar communceren en informatie delen in het vertrouwen dat de anderen reageren op het moment dat ze dat kunnen doen. En dat is dus niet per definitie direct of wanneer het andere werk klaar is. Het is op het moment dat het past… Het is niet makkelijk maar wel de manier om verstandig met digitalisering om te gaan en overload te voorkomen. De voorgaande boeken Rework en Remote zijn ook zeker het lezen waard. Aanraders!

Meer weten over werken met Basecamp3? Laat het ons weten. We gebruiken het al jaren met veel plezier, ook in de samenwerking met onze opdrachtgevers en netwerkpartners.

P.S.: Onlangs verscheen er ook een stuk van één van de mensen van Basecamp over Office365 van Microsoft. In die naam zit de 365 dagen per jaar aan het werk.

digidoen

veranderen — verbinden — verbeteren

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store