Startups: prima en belangrijk maar met kanttekening

Martin Pronk
May 17, 2017 · 2 min read

Als paddestoelen schieten ze uit de grond: de hackatons, de InnovationLabs, de broedplaatsen, de challenges… Je kunt het hele jaar bezig zijn om hieraan deel te nemen om je ideeën en plannen in te brengen.

Image for post
Image for post

De evenementen worden georganiseerd door overheidsinstellingen, potentiele investeerders en vaak grotere organisaties die ‘graag een bijdrage willen leveren aan een betere wereld’. Prima natuurlijk want wie wil er nu niet een betere wereld? Toch wringt er wat…

De redenen waarom startups aan alle kanten ‘gepamperd’ worden zijn talrijk. Het is goed voor de werkgelegenheid, voor het innovatieve vermogen van de organisatie/stad/het land, voor het oplossen van problemen van burgers en voor de ‘verbinding tussen medewerkers van bestaande organisaties en de nieuwe wereld’. En natuurlijk om de startups kennis te laten maken met een belangrijk netwerk en afzetmarkt.

Industrie
Rondom startups is een hele industrie ontstaan waarin organisaties elkaar de bal toespelen in de hoop een graantje mee te kunnen pikken van het succes van de nieuwe onderneming. En dan vooral het financiele succes. En precies daar gaat het mis. Geld is geen juiste drijfveer om de wereld beter te maken.

Tussen wal en het schip
Veel kleinere ondernemers dan corporates hebben de afgelopen jaren innovatieve koerswijzigingen doorgevoerd om ervoor te kunnen zorgen dat ze hun ambitie waar kunnen maken. De ambitie om sociaal te ondernemen en daarbij ook voldoende geld te verdienen om winst te maken om de ambitie waar te kunnen maken. Zonder steun van aandeelhouders, geldschieters, belastingbetalers maar gewoon van opdrachtgevers.

Die startup is van mij
De aantrekkelijkheid van startups voor grotere organisaties maakt dat kleinere organisaties die vanuit een intrinsieke motivatie al jaren bezig zijn om maatschappelijke impact te realiseren het liefst zover mogelijk van die startups worden weggehouden. Nou, niet helemaal: ze mogen natuurlijk best startups ondersteunen met tips om bijvoorbeeld handiger te samen te werken en beter gebruik te maken van digitale media. Maar dat moet dan wel gratis want het is leuk…

Image for post
Image for post

Social ondernemen
Kleine ondernemers die sociaal ondernemen en startups ondersteunen die de wereld beter willen maken zijn óók ondernemers. Dat betekent dat je gewaardeerd wordt voor hetgeen je toevoegt en daar een normale financiele vergoeding tegenover moet staan. Een startup die alles gratis moet leveren is immers ook geen levensvatbare onderneming.

digidoen

veranderen — verbinden — verbeteren

Martin Pronk

Written by

Strategisch adviseur digitale transformatie | specialist sociale technologie en online samenwerken | #SDGs | noclichés | SDG Facilitators | digidoen

digidoen

digidoen

veranderen — verbinden — verbeteren

Martin Pronk

Written by

Strategisch adviseur digitale transformatie | specialist sociale technologie en online samenwerken | #SDGs | noclichés | SDG Facilitators | digidoen

digidoen

digidoen

veranderen — verbinden — verbeteren

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store