Digiriik
Published in

Digiriik

Andmepaneel ja andmete liivakast — kellele, miks ning kuidas?

Andmed peaksid muutma meie elu lihtsamaks — võimaldama jälgida muutusi ajas ja seada uusi hüpoteese, mida ühiskonna hüvanguks edasi uurida. Andmeid tekib ajas aga pidevalt juurde ning lisaks andmemahu kasvule muutub ka andmetöötlus üha keerukamaks.

Foto: Ismail Noor/Toolbox Estonia

Mis on andmepaneel ja andmete liivakast? Mis on nende vahe?

Protsess algab andmepaneeliga, mida korraldab ja mille kutsub kokku andmete taaskasutuse programmijuht Nele Nisu. Kohtumised toimuvad kas füüsiliselt või virtuaalselt. Andmepaneeli eesmärk on hinnata nii planeeritava kui ka juba käimasoleva projekti võimalikke riske, mis seosutvad isikuandmete kaitse või laiemalt andmete kasutusega. Paneel annab soovitusi riskide maandamiseks ning projekti edukaks realiseerimiseks. Paneel kestab tavaliselt kuni kaks tundi.

Keda andmepaneeli või liivakasti oodatakse?

Paneeli oodatakse eelkõige selliseid projekte, mis on digiriigi arendamisel prioriteetsed, samuti siis kui andmete töötlemisega võib kaasneda suur mõju isikute põhiõiguste ja -vabaduste kaitsele.

  • mille puhul toimub isikuandmete ulatuslik töötlemine või eriliigiliste andmete töötlemine või isikute süstemaatiline jälgimine ning kaheldakse, kas kõiki riske on märgatud;
  • kus isikuandmete töötlemisel soovitakse rakendada uut lähenemisviisi, tehnoloogiat või automaatotsustust ja ei olda kindlad, milline oleks valikutest parim või mõistlikum;
  • kus kasutatakse ulatuslikult andmeid, kuid ei osata leida sobivaid lahendusi — näiteks testandmete või privaatsustehnoloogiate rakendamiseks või kohase õigusruumi valikul;
  • kus isikuandmete töötlemine toimub erinevate osapoolte vahel ning kus osapoolte rolle ei osata ühtselt määratleda — näiteks kes on vastutava või kaasvastutava töötleja rollis ning kes volitatud töötlejaks.
Foto: Renee Altrov/Toolbox Estonia

Millised projektid on siiani andmepaneelis või liivakastis olnud?

Praeguseks on andmepaneelis arutletud nii hariduse ja tervise valdkonna kui ka krattide teemal ning kõik kolm esitletud projekti on saanud vajalikke soovitusi. Kõiki projektimeeskondi on kutsutud vajadusel ka andmete liivakasti, kui paneelis antud soovituste rakendamine osutub iseseisvalt keeruliseks.

Milliseid kasulikke teadmisi on saadud ja vahetatud?

Seni on arutletud nii andmetöötlejate rollide, turvalisuse kui ka õiguslike aluste sobivuse üle. Seniste arutelude põhjal selgunud õpetussõnadest tooks välja järgmist:

  • Ei tohi unustada riske ja neid maandavaid meetmeid — olgu siis andmete hoiustamine pilves või andmete krüpteerimise rakendamine. Kui riskide kaardistusel jäädakse mõttehätta, aitab riskikohti kaardistada andmekaitsealane mõjuhinnang. Viimase koostamisel võib aidata ka nõuandev kogu.
  • Riske aitab hajutada andmete hajuskeskkond ehk andmeid ei tasu koondada ühte kohta kokku kui töötlemist on võimalik tagada ka hajusalt.
  • Andmete avalikustamisel tuleb olla eriti hoolas, et kõik ebavajalik — antud juhul kaitstavad andmed nagu isikuandmed — oleksid avalikustatavast teabest eemaldatud, sealhulgas sellega seotud tehnilistest metaandmetest.
  • Masinõppel põhinevate süsteemide osas seati erilisele kohale just nende treenimise aspekt. Ekspertide nõuandev kogu tõdes, et algoritmi treenimine isikuandmetega ei tohiks olla vaikevalik. Ka algoritmi treenimisel tuleb isikuandmete korral eelistada täiendavaid tehnilisi võimalusi — näiteks rakendada anonüümijat, millega eemaldatakse isikuandmed tekstist ja treenida seejärel algoritmi süsteetilise andmestiku pealt.

--

--

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi blogi digiühiskonna arengust ja digipoliitikast.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store