Eesti parim avaliku sektori digiteenus on Haigekassa tervishoiu otsustustugi!

Täna õhtul kuulutati riigi digiteenuste konkursi “Su(g” finaalüritusel välja Eesti parim avaliku sektori digiteenus, milleks valiti Eesti Haigekassa tervishoiu otsutustugi. Auhind anti üle ka Eesti silmapaistvaimale digiriigi eestvedajale, kelleks osutus Sotsiaalkindlustusameti arendustalituse juhataja Kristina Pähkel.

Image for post
Image for post
Üritus oli otseülekande vahendusel kõigile jälgitav

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemi sõnul on kasutajasõbralikud ning turvalised avaliku sektori digiteenused Eesti rahvusvaheline edulugu. “Meie inimesed saavad asukohast ja kellaajast sõltumatult kasutada sadu digiteenuseid — see vähendab bürokraatiat ja toob riigi kodanikele lähemale. Lisaks sellele, et aastakümnete pikkuse sihipärase töö vilju saavad nautida Eesti inimesed, on meie rahvusvaheline positsioon infotehnoloogia valdkonnas oluline argument ka välisinvesteeringute Eestisse toomisel, sest oleme üks arenenumaid ja uuenduslikumaid digiühiskondi maailmas,” ütles Siem. Ministri hinnangul on infotehnoloogiline võimekus Eesti konkurentsieelis, mis elavdab kohalikku majandust ja muudab ühiskonna toimimise sidusamaks. “Mugavat kasutajakogemust pakkuvad turvalised digiteenused suurendavad läbipaistvust ja ehitavad sildu asutuste üleselt, lihtsustades nähtamatult inimeste elu,” märkis Siem.

Image for post
Image for post
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem

Side ja riigi infosüsteemide asekantsler ning konkursi žürii esimees Siim Sikkut tõi välja, et parima digiteenuse kategooriasse laekus koguni 75 avaldust, millest finaali pääses 10. “Majandusministeeriumi roll on olla Eesti digiriigi eestvedaja, kuid meil on üks väga selge põhimõte — iga ministeerium on digiministeerium ja iga asutus on digiasutus, sest just nemad ehitavad ja hoiavad meie digiteenuseid püsti,“ rõhutas Sikkut. Asekantsleri sõnul on Eesti inimesed digiteenuste kättesaadavuse ja kõrge kvaliteediga harjunud, kuid seda ei saa pidada enesestmõistetavaks. „Digiteenuste kasutamine suureneb pidevalt ja kasutajad ei lepi kohmakate, aeglaste või tõrkuvate lahendustega. Just seetõttu ongi oluline, et head näited ja praktikad leviksid ja innustaksid ka teisi asutusi ja teenuseomanikke samamoodi või veelgi paremini tegema. Head teenused ei sünni aga niisama. Selle taga on suur töö alustades kasutajate vajaduste väljaselgitamisest ja lõpetades teenuse püsti hoidmisega — selle nimel tegutsevad avaliku sektori asutustes sajad inimesed, kelle igapäevane töö digiteenuste loomisel või parendamisel Eesti elu edendab. Need nähtamatud kangelased väärivad tunnustust,” märkis Sikkut.

Image for post
Image for post

Finalistide ülesanne oli teha esitlus, milles žüriile tutvustati enda digiteenuse peamiseid tugevusi ja tulevikuvisiooni. Sikkuti sõnul olid ettekanded hästi ette valmistatud ja arutelud võitja selgitamiseks tulised. “Hindasime teenuse sisu, uuenduslikkust, mõju, kasutajakogemust ja arendusideid ning määravaks osutusid pisiasjad. Konkursi võitnud tervishoiu otsustustugi lahendab olulist probleemi, on väga kõrge tehnoloogilise tasemega ja omab suurt mõju nii teenuse pakkujate kui kasutajate halduskoormuse vähenemisele. Lisaks on see kasutajakeskne, turvaline ning maailmas rajaleidjaks olemise potentsiaaliga,” ütles Sikkut.

Image for post
Image for post

Riigi digiteenuste konkursi “Su(g” finaalüritusel kuulutati välja ka silmapaistvaim digiriigi eestvedaja, kelleks osutus Kristina Pähkel, kes töötab Sotsiaalkindlustusameti arendustalituse juhatajana. “Valmistab rõõmu, et inimesed märkavad ja tunnustavad kolleege, kelle entusiasm, pühendumus, töövõime ja positiivsus on nakkav. Kokku laekus sellesse kategooriasse avaldusi koguni 35. Kõiki nomineerituid iseloomustab lisaks suurepärastele professionaalsetele oskustele väga kõrgelt arenenud empaatiavõime ja siiras soov panustada Eesti inimese elu parendamisse,” sõnas Sikkut. Ta lisas, et Kristina Pähkel on eeskuju kõigile, sest omab pikaajalist vaadet, julgeb sõnastada suuri eesmärke ja on nõudlik, kuid seejuures inimkeskne ning julgustav. “Kvaliteetsete digiteenuste arendamine ja meeskondade juhtimine eeldab enda asetamist ümbritsevate inimeste kingadesse ja Kristinal on see oskus suurepäraselt omandatud,” tõi Sikkut välja.

Image for post
Image for post

Lisaks kuulutati riigi digiteenuste konkursi “Su(g” finaalüritusel välja eriauhindade võitjad järgmistes kategooriates:

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Palju õnne kõigile võitjatele ja suur kummardus teie ees!

Lisainfo konkursi ja finalistide kohta on leitav Digiriigi blogis!

Fotod üritusest: https://flic.kr/s/aHsmTNnuC8 (autor: Tiina-Liina Uudam)

Üritus on järelevaadatav: https://www.facebook.com/majandusministeerium/videos/2926972907514540

Riigi digiteenuste konkurss „Su(g“ toimub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel EL struktuuritoetuse toetusskeemist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” (Euroopa Regionaalarengu Fond) ja seda aitab läbi viia BDA Consulting OÜ.

Digiriik

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi blogi…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store