Digiriik
Published in

Digiriik

Ehitatud keskkond sai uue digitaalse mõõtme

Digiriik areneb hoogsalt, kuid ehitusvaldkond on jäänud mõneti digirevolutsioonile järele sörkima. Nüüd on aeg tempot tõsta, et ülejäänud maailm kinni püüda ja ehk isegi mööda kihutada.

Kõigi Eestis asuvate hoonete andmed jõudsid e-ehituse 3D kaksikusse. Foto: Kapar Orasmäe/Toolbox Estonia

Eesti ehitised peopesal

Eesti e-ehituse 3D kaksik

3D-mudelid säästavad aega

3D kaksik annab Ehitisregistrist pärinevat detailset infot hoonete kohta.

Teeme ehitussektorist e-ehitussektori

Tuleb lihtsalt iganenud tööprotsessidest julgemini lahti öelda ning anda uutele lahendustele võimalus, et meie ehitussektorist saaks ühel päeval e-ehitussektor.

--

--

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi blogi digiühiskonna arengust ja digipoliitikast.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store