Lähedase kaotusega tegelemise sündmusteenuse analüüsi kokkuvõte

Koostöös Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi ja Saue vallaga ­uurisime 2022. aasta esimeses pooles lähedase kaotusega tegelemise sündmusteenuse realiseerimist.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Digiriik
2 min readSep 1, 2022

--

Varasemalt oli loodud antud teenusele AS-IS ja TO-BE vaade, käesoleva analüüsiga jätkasime tehtud tööd.

Analüüsi viis läbi CGI ning töö kestis kokku 6 kuud. Selle aja jooksul võeti aluseks ning täiendati juba olemasolevat AS-IS olukorra kirjeldust ning viidi läbi kasutajaintervjuud 20 lõppkasutajaga. Tuvastatud probleeme valideeriti töötubades matusebüroode, tervishoiuteenuste osutajate, kalmistuste, KOV-ide, leinatoepakkujate ning notaritega.

Probleemide prioritiseerimisel kasutati maatriksit, kus iga kitsaskohta võrreldi kolmest — probleemi esinemise sageduse, emotsionaalne kaalu ja ajakulu — aspektist. Lõppkasutajate ja teenusepakkujate probleemid kõrvutati ning pakuti välja võimalikud teenuse lahendused, millele samuti rakendatavuse ja väärtuse alusel prioriteetsus määrati.

Projekti teises etapis viidi läbi minimaalse töötava toote analüüs, lahendus, mis looks kasutajatele kõige väiksema kuluga kõige suurema väärtuse. Detailanalüüsi tulemusena kirjeldati minimaalselt töötava toote äri- ja infoprotsessid, sh sisend- ja väljundandmed, funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded, tehniline arhitektuur ning arendusvajadused. Lisaks viidi läbi majandusliku mõju analüüs ja ressursikulude võrdlus.

MVP skoopi kuulub:

  • Lähedase kaotusega tegelemise infoteenus;
  • Matmistoimingute loa sobivus TO-BE protsessi.

See tähendab, et antud projektis ei viidud matmistoimingute loa arendamise jaoks läbi tehnilist detailanalüüsi. Selle asemel keskenduti matmistoimingute loa kasutuselevõtu mõjude hindamisele analüüsi käigus välja tulnud probleemide ja lahenduste kontekstis. Matmistoimingute loa detailanalüüs on toimunud ning toimub vajadusel edasi eraldi projektis.

Prototüüp on kättesaadav Figma platvormi kaudu

Lähedase kaotuse infoteenuse prototüüp.

Lähedase kaotusega tegelemise sündmusteenuse realiseerimise esimene samm on kindlasti infoteenuse välja arendamine riigiportaalis. Hetkel ei ole aga täpsem tööplaan ega teenuse omanik paigas, tööd selle nimel aga käivad, et 2023 aastal teenusega riigiportaalis kodanikele toeks olla.

MKM tänab kõiki osalisi analüüsiprojekti panustamast!

Analüüs on tervikuna leitav siit

Jaanus Valdmaa
sündmusteenuste programmijuht
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

--

--