Mida uut võimaldab andmehalduse rakendus RIHAKE?

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Digiriik
Published in
3 min readDec 21, 2023

--

Riigi Infosüsteemi Ameti ja Statistikaameti koostöös valmis eelmisel aastal andmehalduse rakendus RIHAKE, mille eesmärk on anda asutusele ülevaade oma andmetest ning parandada riigis andmete leitavust ja taaskasutamist. Kuidas on RIHAKEsel sel aastal läinud ja mida toob järgmine aasta, avab tootejuht Karina Kasemaa.

Esmalt meeldetuletuseks, et RIHAKE võimaldab kirjeldada asutuse andmestikke ja nende sisu, andmestikes kasutatavaid klassifikaatoreid ja loendeid ning koostada andme- ja ärisõnastikke. Nõnda saab asutus selge ülevaate oma andmetest. Kirjeldusi saab uue aasta teises pooles edastada uude, praegusest avaandmete teabeväravast arendatavasse andmete teabeväravasse, kus asutused saavad ülevaate ka teiste asutuste andmestikest ja avaandmetest. Nii tekib üheskoos tehtud tööst ülevaade riigis kogutavatest andmetest ja nende tähendusest.

Kuhu RIHAKE liigub?

Arenduste planeerimisel arvestatakse koolitustelt ja RIHAKEse rakendamise pilootprojektides osalenud asutustelt laekunud ning RIHAKEse kasutajate poolt esitatud vajadusi, ettepanekuid ja soove. Tagasisidest lähtuvalt on meeskond teinud mitmeid parendusi ning kokku pannud järgmise aasta arenduste ajakava.

Esmaseks eesmärgiks oli äsja valminud RIHAKE viia vastavusse andmekirjelduse standardiga. Selleks:

  • täiendati andmestiku metaandmete kirjeldamise vormi uute kirjeldusväljadega;
  • loodi võimalus kirjeldada andmestikke hierarhiliselt ehk luua alamandmestikke;
  • lisati võimalus igale andmestikule valida üld- ja andmete taaskasutamise teabekontakt;
  • anti andmehaldurile võimalus RIHAKEsest täpsemalt järele vaadata, millised muudatused on andmehoidlas toimunud: nt lisandus uus tabel, andmeelement eemaldati jne.
Andmehoidla skaneerimise logi leht

Andmestiku kaardilehele on lisatud võimalus vaadata ühendatud andmehoidla andmemudelit:

Andmehoidla andmemudel andmestiku kaardilehel

Visualiseeringuid on RIHAKEsse lisandunud ka mujale. Nüüd saab ärisõnastiku termini detailvaates näha terminite vaheliste seoste diagrammi. Sarnased seoste visuaalid on tulemas ka andmesõnastiku termini ja andmeelemendi vaadetesse.

Ärisõnastiku termini seoste diagramm

Täienenud on ka otsinguvõimalused. Sõnastike kuval saab nüüd termineid otsida korraga nii andme- kui ärisõnastikest ning andmeelementide vaatesse on lisatud elementide otsing.

Täiendusi leidub ja on uuel aastal ka lisandumas nii RIHAKEsest andmete väljastamisel kui ka muudes töövahendites tehtud töö importimisel RIHAKEsse. Näiteks on lisandunud võimalus andmeelementide eksportimiseks ning saadaval on ka Exceli-failis loodud terminite vaheliste seoste RIHAKEsse üleslaadimise võimalus. Tuleva aasta ajakavas on ka andmeelementide importimise võimekuse lisamine, et saaks varasemalt RIHAKEse väliselt loodud kirjeldused lihtsasti RIHAKEsse üle tuua või hallata andmeelementide ja terminite vahelisi seoseid.

RIHAKEsse lisatud teenuste moodulis saab skaneerida OpenAPI teenuseid ning siduda neid andmestikuga.

Teenuste vaade

Lisaks juba eespool kirjeldatule viib meeskond uuel aastal RIHAKEse vastavusse andmekirjelduse standardi uue versiooniga, mis on peagi valmimas. Samuti ollakse valmis RIHAKEsse lisama muude andmebaaside skaneerimise võimekusi vastavalt kasutajate vajadustele. Meeskond soovib võimaldada RIHAKEses kustutamist ja kustutatu taastamist ning analüüsida võimalusi ärireeglite haldamiseks, klassifikaatorite kirjeldamiseks ning teenuste mooduli laiendamiseks. Plaanis on keskenduda ka kasutajate vaadete laiendamisele, et andmekirjelduste loomise tulemusena tekiksid raportid, ülevaated ning visuaalid töölauale.

Info ja koolitused

Infot RIHAKEse paigaldamise ja kasutamise kohta leiab Koodivaramust. Lisaks on Koodivaramus kasutusjuhendi lisas võimalik näha näidisandmetega RIHAKEse kuvasid.

Digiriigi Akadeemias on kättesaadav e-kursus “Andmekirjelduste loomine RIHAKEsega”, mis annab ülevaate RIHAKEsest ja selle funktsionaalsustest ning RIHAKEse rakendamise sammudest oma asutuses.

Planeeritud tegevuste ajakava ja KKK on kättesaadav RIA abikeskuses.

Vajades tuge RIHAKEse paigaldamisel või kasutamisel, pöörduge julgelt Riigi Infosüsteemi Ameti kasutajatoe poole (help@ria.ee). Andmestike kirjeldamisel ja sõnastike koostamisel nõustab Statistikaamet (andmehaldus@stat.ee).

Head RIHAKEse kasutamist!

Karina Kasemaa
Tootejuht
Riigi Infosüsteemi Amet

--

--