Velferdsteknologi for kommune-Norge

Anders Mærøe
Jul 3, 2018 · 3 min read

Velferdsteknologi betyr, kort oppsummert, teknologiske verktøy som styrker den enkelte innbyggers evne til å klare seg selv i hverdagen. Dette kan være i forhold til å mestre eget liv, bo lenger hjemme eller å gi helse- og omsorgstjenestene større fleksibilitet til å prioritere de oppgavene som trengs mest. Et annet sentralt mål med velferdsteknologi er å motvirke ensomhet og knytte pårørende nærmere brukeren av teknologien.

Velferdsteknologi kommer i mange former og hjelper oss til å bo lenger hjemme, øke livskvaliteten og skape besparelser. Bilde Artur Łuczka.

Økt behov for ansatte i helse- og omsorgssektoren.

Smarte teknologier er allerede på vei!

Video om hva velferdsteknologi innebærer. Laget av Kunnskapsfilm.
Video fra Bydel St. Hanshaugen om bruken av velferdsteknologi. Laget av Atea.

Lokaliseringsteknologi (GPS)

Elektronisk medisineringsstøtte (elektronisk medisindispenser)

Elektroniske dørlåser (e-lås)

Digitalt tilsyn

Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester

Digitale trygghetsalarmer

Hvordan benytte fremtidens løsninger?

Ønsker du hjelp til å utforske hvordan velferdsteknologi kan gi gevinster i din kommune, ta gjerne kontakt — anders.maeroe@prokom.no eller tlf.
95 79 13 91.

Kilder:

(1.) Oslo Economics, http://osloeconomics.no/wp-content/uploads/Fremtidens-helse-og-omsorgstjeneste.pdf

(2.) KS, https://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgivermonitoren/arbeidsgivermonitoren-2017/ks-arbeidsgivermonitor-2016-engelsk.pdf

(3.) Andre gevinstrealiseringsrapport, Nasjonalt velferdsteknologiprogram, https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1277/Andre%20gevinstrealiseringsrapport%20-%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf

Digitalisering

Hvordan skal offentlig sektor i Norge utvikle seg digitalt…

Digitalisering

Hvordan skal offentlig sektor i Norge utvikle seg digitalt for å møte morgendagens krav? Følg vår Facebook-gruppe for inspirasjon og oppdateringer: https://www.facebook.com/groups/372402073156836/

Anders Mærøe

Written by

Digitalisering

Hvordan skal offentlig sektor i Norge utvikle seg digitalt for å møte morgendagens krav? Følg vår Facebook-gruppe for inspirasjon og oppdateringer: https://www.facebook.com/groups/372402073156836/

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store