Chemie mezi klientem a agenturou

Sedíme nad briefem a závěrem není “uděláme to takto a takto, cena bude přibližně ta a ta”, ale interní mítink končíme slovy “s tímhle klientem si rozumět nebudeme. Co teď?”

Mám pocit, že do budoucna to bude stále více o tom, jak si sednou konkrétní lidé, tedy hlavně marketing manažer ze strany klienta a account z agentury. Když s někým děláte rok, dva na povrch vyplynou osobnostní rysy a pracovní návyky obou lidí. A pro efektivní progres v kampaních a projektech má hlavní vliv, zda se vůbec chce klient setkávat s vámi — zda si rozumíte v obecném rámci, co má web, aplikace skutečně dělat, jaká je jeho důležitost v marketingu značky nebo služby.

Je to rok, co jsem převzal klienta a navázali jsme rovnou rozšířením spolupráce o další projekt. Po pár změnách uvnitř týmu klienta se situace přirozeně usazuje a projekt má zpět na straně zadavatele jednoho manažera. Je to cítít z každého emailu, do kterého je zapojen, chce si věci sám otestovat. Klient je stejný, manažer se změnil a rozjelo se to.

Nejde o to, jaký projekt děláte. Zda je náročný technicky, časově, exekutivně — spíš jde o to, jak se sami cítíte při mítíncích a každodenních mailech.

Časový press, diskuze o rozpočtu vlezou do každého projektu, ale u těch dlouhodobých je dobré se cítít po pracovní stránce komfortně.

Čím užší je spolupráce, tím si žádá víc přirozených sympatií na úrovni pracovního přístupu a komunikace.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.