Příprava dělá mistry

Je hell se připravovat, dělat si ty domácí úkoly na mítinky s klienty, kdy představujete řešení, update, soupis bugů, další kalkulaci na další fázi.

Bere hodně času, když se s klientem bavíte stále dokola, upravujete koncept a uvědomujete si, že i po 4 měsících máte být stále kontinuální v názoru nebo v horším případě snad tvrdit, že stále termín stihnete.

Ale to jestli uspěješ, je prostě jen o tom, zda jsi dostatečně připravený. Blbá mravenčí práce, hodiny příprav. Abys pak měl na pár vteřin nebo minut navrch a reagoval, představoval a zaujal.

Výsledek, možná na to klient kývne, hned poté co nabude přesvědčení, že víš.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.