Global Goals Jam 2018 — Kerkrade

#ParkstadChallenge

Chajen Debije
Sep 30, 2018 · 4 min read

English Summary: This is the Global Goals Jam Experience of Chajen, Nina and Petra — two Dutch interns at the Cube design museum (where the Jam Kerkrade) took place) and one student from Croatia. Guided by Theo Ploeg they took up a local challenge related to SDG 11, Sustainable Cities and Communities, focusing on the question: “How might we attract or keep young people and students in Parkstad (the area around Cube design museum)”. Taking inspiration from different existing events, they came up with a concept called Urbanewall: a treasure hunt that takes students to different creative studios and ends at an empty building. During the treasure hunt you get more to know about the empty building as well as the creative studio; and can brainstorm together about a new purpose for the building. When you arrive at the building, it is yours to execute the plan you have developed.

Wij Chajen, Petra en Nina hebben als team deelgenomen aan de Global Jam Challenge van 2018. Deze vond plaats op 21 en 22 september te Kerkrade, in het Cube design museum. Het Cube design museum is het eerste museum van Nederland volledig toegewijd aan design. Cube toont design met inhoud, design dat impact heeft op de wereld. Wij (Chajen en Nina) zijn hier werkzaam als stagiaires. Petra is een studente afkomstig uit Kroatië. Ze is woonachtig in Sittard en studeert communicatie en multimedia design aan Hogeschool Zuyd in Maastricht.

De Global Goals Jam is begeleid door Theo Ploeg. Theo Ploeg is zeer actief in de designwereld, onder andere als socioloog. Hij heeft zijn eigen bedrijf, genaamd: studio hyperspace en hij is werkzaam als leraar op Hogeschool Zuyd.

Parkstad

De challenge waaraan wij hebben deelgenomen heette “Sustainable cities and communities” (nummer 11). Theo heeft ons enige context gegeven over de nabije omgeving van het Cube design museum. Deze omgeving wordt ook wel Parkstad genoemd. In Parkstad zijn verschillende uitdagingen. Enkele uitdagingen waren: de grote leegstand van gebouwen in de binnenstad, maar ook de bevolkingskrimp van de gehele regio. Denk aan jongeren die vertrekken om ergens anders te gaan studeren. Dit zijn dan ook de uitdagingen die wij hebben meegenomen in deze “Design challenge.”

Om uiteindelijk tot een waardevol concept te kunnen komen, hebben we de uitdagingen die wij zagen vertaald naar een vraag. In deze vraag komt aan bod hoe we de uitdagingen kunnen aanpakken en hopelijk uiteindelijk ook oplossen door middel van een concept. De vraag klinkt als volgt: “Hoe kunnen we studenten/jonge mensen in Parkstad houden of in Parkstad krijgen?

Om een oplossing te vinden voor dit probleem, hebben we brainstormsessies gehouden. Uit een van deze brainstormsessie kwam LBB (landbouwbelang) in Maastricht als inspiratiebron naar voren. Wij vinden dit een interessant event, omdat verschillende culturen bij elkaar komen en hier kunnen verschillende culturen worden ervaren. Denk aan verschillende wereldgerechten. Dit is iets dat wij weinig terugzien in Parkstad, terwijl dit wel aantrekkelijk is voor studenten/jonge mensen. Ook kan er tijdens deze evenementen creativiteit worden geuit, zoals het spelen van muziek (jamsessies). De plek kan ook dienen als inspiratiebron en er zijn vak professionals aanwezig die je kunnen helpen met het realiseren van je idee.

Brainstorm
Concepting

Met deze inzichten zijn we weer verder gaan brainstormen en uiteindelijk zijn we tot een concept gekomen genaamd; “Urbanewall”. Het concept houdt het volgende in; je krijgt via je onderwijsinstelling een uitnodiging toegestuurd of je wilt deelnemen aan “de speurtocht”. Op de poster wordt “create your own space” genoemd en een abstracte afbeelding getoond van een gebouw dat nog niet af is. Dit om aandacht te trekken en nieuwsgierigheid op te wekken. Als je je hebt aangemeld via het email adres dat wordt aangegeven, moet je eerst een sustainable plan opstellen. Als dit plan uiteindelijk wordt goedgekeurd krijg je een envelop thuisgestuurd. In deze envelop zit een ‘schatkaart’. Op deze schatkaart worden verschillende bezoekpunten aangegeven, deze bezoekpunten zijn creatieve bedrijven die je moet bezoeken wil je uiteindelijk bij het leegstaande gebouw kunnen aankomen. Bij het bezoek van deze creatieve bedrijven krijg je een puzzelstuk (deel van een afbeelding) van het leegstaande gebouw. Tijdens deze bezoeken kun je creatief brainstormen met het bedrijf. Het bedrijf krijgt hierdoor meer naamsbekendheid, maar ook jij kunt meer leren over een bepaalde creatieve professie. Wanneer je uiteindelijk bij het leegstaande gebouw aangekomen bent, mag je ermee doen wat je wilt. Je hoeft geen huur te betalen, maar moet er wel voor zorgen dat de leegstaande panden representatief uitzien en ergens voor dienen. Zo zou je er bijvoorbeeld een huis van kunnen maken waar een keer per week een activiteit georganiseerd wordt. Jij zorgt er dan voor dat deze activiteit georganiseerd wordt en op deze manier kan er bijvoorbeeld inkomsten gecreëerd worden om het huis op te knappen.

Met dit idee denken wij dat we de studenten/jonge mensen in Parkstad kunnen houden en krijgen.

Final concept

Chajen Debije

Written by

digitalsocietyschool

The Digital Society School is a growing community of learners, creators and designers who create meaningful impact on society and its global digital transformation.

More From Medium

More from digitalsocietyschool

More from digitalsocietyschool

More from digitalsocietyschool

Transhumanism in a Brave New World

More from digitalsocietyschool

More from digitalsocietyschool

Horizontal gardening is so 2017…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade