DincerDegre
Published in

DincerDegre

Php Array (Dizilerde) Kullanılan Diğer Fonksiyonlar

Bu yazıda PHP’de Array ler ile beraber kullanılan count, array_merge, array_count_values ve array_sum fonksiyonlarına değineceğim.

Count() Fonksiyonu

Dizideki eleman saysını verir. Kullanımı basittir.

Array_merge() Fonksiyonu

İki dizinin elemanlarını birleştirerek tek dizide toplamak için kullanılır.

Array_count_values() Fonksiyonu

Dizide aynı değere sahip kaç eleman olduğunu saymak için kullanılır.

Array_sum() Fonksiyonu

Dizideki elemanlar sayısal veriler ise bu değerlerinin toplamlarını vermeye yarar.

PHP’deki diğer Array fonksiyonları da bunlar. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere. Sağlıcakla Kalın.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store