DincerDegre
Published in

DincerDegre

PHP Karşılaştırma Operatörleri (İşlemcileri) Nelerdir?

Php karşılaştırma Operatörleri, bir koşul yada döngü oluştururken eşitlik, büyüklük, küçüklük veya eşit değil durumları kullanmamız gerekir.

Bu gibi durumlarda Php karşılaştırma operatörlerini kullanırız. Bu işlemcilerin hangilerini olduğunu bilmiyorsanız veya unutmuşsanız, listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Karşılaştırma Operatörleri

Php Karşılaştırma Operatörleri yazımızı burada sonlandırıyoruz.

Php Karşılaştırma operatörleri hakkında daha fazla bilgi için php ‘nin sitesini ziyaret edin. Veya w3schools ‘ un sitesini ziyaret edin PHP Array Operators başlıklı bölüme göz atınız.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store