DincerDegre
Published in

DincerDegre

PHP Sabit Kullanımı

Bir sabit basit bir değere verilen isimdir. İsminden de anladığımız gibi betik çalıştırıldığında bu değer değiştirilemez (Çünkü sabittir) Sabitler, öntanımlı olarak büyük-küçük harfe duyarlıdır. Geleneksel olarak sabit isimleri daima büyük harflerle yazılır.

Bir sabiti nasıl tanımlamamız gerektiğini öğrenmek isteyenler aşağıdaki örneğe göz atsınlar.

Yukarıda gördüğünüz örnekte define ile sabitimizi tanımlamaya başlıyoruz. SABIT_DEGER sabitimizin ismi oluyor deger ise sabitimize atayacağımız değer oluyor.

Aşağıdaki örneklerden sabitin ne şekilde olması ve ne şekilde olmaması gerektiğini görebilirsiniz.

Bunun dışında bir değişkenin tanımlı olup olmadığını öğrenmek için defined() fonksiyonunu kullanırız.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store