DincerDegre
Published in

DincerDegre

PHP Sunucuda CURL Desteği Kontrol Etme Nasıl Yapılır?

Php sunucuda Curl desteği olup olmadığını kontrol etmek için bir kod yazmamız gereklidir.

Hangi sunucuda test etmek istiyorsanız o sunucuya ftp bağlantısı yaparak aşağıda yazdığım curl.php dosyasını upload etmeniz (karşıya yüklemek) gereklidir.

Dosyayı yükledikten sonra web tarayıcınızı açıp domain adresi altına gönderdiğiniz dosyanın url yolunu girerek o sayfayı çağırın. (örnek: https://www.example.com/curl.php)

İşte kod parçası bu kadar kısa. Umarım bu yazı işinize yaramıştır. Sağlıcakla Kalın.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store