DincerDegre
Published in

DincerDegre

PHP Veri Tipleri Nelerdir?

Bir değişkenin tipi içinde depolanan veri tipiyle belirlenir. Php’de farklı veriler, farklı veri tipleri içerisinde depolanabilir. Php açısından dünyada aşağıdaki veri tipleri mevcuttur.

Php’deki veri tiplerimiz bunlardır. Ezberleyene kadar yukarıdaki tabloyu bir yere yazarak gözünüzün önünde tutabilirsiniz.

Veri Tipini Öğrenme / Değiştirme

Eğer bir değişkenin veri tipini bilmiyor ve öğrenmek istiyorsak aşağıdaki gibi yapmalıyız.

<?php
$deger = "degre";
echo gettype($deger); // String sonucunu döndürür

Yukarıda gördüğümüz gibi gettype() ile $deger in veri tipini öğreniyoruz. Eğer ekrana basılmasını istiyorsak echo ifadesini kullanıyoruz.

Değişkenin Veri tipini değiştirmek istiyorsak aşağıdaki gibi yapmalıyız.

<?php
$deger = "123bar";
echo gettype($deger); // String sonucunu döndürür
settype($deger,"integer");
echo gettype($deger); // Integer sonucunu döndürür ve değişken 123 olur.
echo $deger;
$deger2 = TRUE; // değişkene Boolean tipinde bir değer atadık.
settype($deger2,"integer");
echo gettype($deger2); // Integer sonucunu döndürür
echo $deger2; // değişken TRUE yerine 1 olur.

Yukarıdaki örneği açıklarsak ilk önce $değer değişkenine 123bar değerini verdik ve o anki veri tipini görüntüledik.

Sonra $deger değişkeninin veri tipini integer yaptık ve bunu yeniden yazdırdığımızda integer sonucunu ve $deger in 123 olarak değiştiğini gördük.

Devam eden örnekte $deger2 değişkenine Boolean veri tipinde TRUE değerini atadık. Veri tipini integer yaptık ve veri tipini ve $deger2‘yi bastırdığımızda integer veri tipini ve 1 değerini gördük.

Bu ikinci örnekte Boolean’ın nasıl değiştiğini görmenizi istedim.

Sonuç

Bu yazıda da Php’deki veri tiplerini, değişkenimizdeki veri tiplerini öğrenmeyi ve bu veri tiplerini değiştirmeyi öğrendik. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Sağlıcakla Kalın.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store