DincerDegre
Published in

DincerDegre

Php While Döngüsü Kullanımı

PHP’de 4 adet döngü mevcuttur, her biri aslında teknik olarak aynı şeyi yapsalar da kullanımları farklılık gösterir.

En çok kullanışlı döngüler While ve for döngüsüdür. Bu yüzden bu yazımda While ı anlatacağım.

Döngüler hem çok eğlenceli, hem en işe yarar ifadelerden birisidir. Sonsuz döngüye girme riski gibi bir risk olsa bile PHP varsayılan limitleri ile bu riski minimal e indirir.

While döngüsü ile if ifadesi koşul bakımından benzerler. If ifadesinde koşul doğru olduğunda kod bloğunu çalıştırır, While ise koşul olumlu olduğu sürece kod bloğunu çalıştırır.

Aradaki tek fark If doğru olduğunda bir kere kodu çalıştırırken, While koşul doğru oldukça döngüyü tekrarlar.

While’da sınırlı ve kontrollü bir döngü yapmak önemlidir, Eğer sonsuz döngüyü oluşturursak, bu döngüden kurtulmak oldukça zor olacaktır.

Eğer koşul her zaman doğru olacak şekilde olursa yani sabit bir değişken verilirse while döngüsü sonsuz döngüye girer.

Hatalı While Döngüsü

Bunu bir örnekle açıklayalım;

Yukarıdaki örnek hatalıdır, Asla böyle bir kod çalıştırılmamalıdır. Yoksa Sonsuz Döngüye girilir.

Doğru bir While Döngüsü oluşturma

Kodu okuyabilmişseniz, nasıl bir döngü oluşturmamız gerektiğini anlamışsınızdır ama yeni olanlar için ben anlatayım.

Kodumuzun başında $degrekosul değişkenine 0 (Sıfır) değerini atadık, Sonra döngü koşulu olarakta bu değişken 6 dan küçük oluncaya kadar “Say (değişken numarası)” yaz dedik ve her yazdığında da $degrekosul değişkenini bir arttır dedik ($degisken++ bunun olmasını sağlar)

Sanırım While döngüsünün çalışma mantığını anladık. Bir dahaki yazıya kadar Sağlıcakla Kalın.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store