DincerDegre
Published in

DincerDegre

PHP’de Açıklamalar

Php’de yapmasını istediğimiz şeyi ifadeler ile belirtiriz. Bunlar bir çok çeşitte ve türdedirler. Şimdi bunlardan açıklamaları tanıyalım.

Html’deki gibi Php’de de boşluklar ve açıklamalar yorumlanmaz yani bir anlam ifade etmezler ama yazdığımız kodlar arasında boşluk ve açıklama kullanmamız koda daha sonra baktığımızda daha kolay anlamamızı sağlar ve bize yol gösterirler.

Boşluk kullanmayı anlamayanınız yoktur o yüzden ben doğrudan açıklama türlerine geçiyorum.

Çok Satırlı Açıklama

Php’de sayfanın yazarını genelde bu yöntem ile sayfanın en üst kısmına not ederiz. Kod çalıştırıldığında Php yorumlayıcısı bu satırları dikkate almaz. Çok satırlı olduğundan istediğimiz kadar açıklama yazabiliriz.

Tek Satırlı Açıklamalar (C++[PlusPlus])

Php dışında C++’da kullanılan bir açıklama satırıdır. Yazılan ifadeden sonra eklenir ve bir sonraki satırın başına kadar sürer.

Tek Satırlı Açıklamalar (Shell)

Shell script’inde kullanılan bir açıklama şeklidir. Tek satırlık olduğundan bir sonraki satırın başına dek devam eder.

Php’de açıklama tipleri bunlardır. Şimdi Açıklama yazmak istediğiniz nasıl yazacağınızı biliyorsunuz.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store