DincerDegre
Published in

DincerDegre

PHP’de Array i (Diziyi) Print_r ile Yazdırma

Normal kullanımda dizi değişkenleri küme olarak düzgün bir şekilde yazdırmak için döngü içinde kullanıp her bir elemanı ayrı ayrı yazdırırız.

Tüm bu işlemler için print_r fonksiyonu tek başına yetecektir.

Pre nerden çıktı diyorsanız onu dizinin çıktısının daha iyi görünmesi için koydum. Onsuzda bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Print_r kullanımı aslında bu kadar basit. Bu fonksiyonu işler yolunda gitmediğinde veya yaptığınız diziyi kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store