DincerDegre
Published in

DincerDegre

Php’de Do…While Döngüsü

While ile arasındaki tek ve en önemli fark koşul oluşmazsa while hiç bir zaman çalışmaz ama do while en az 1 kere çalışır.

Şimdi örneği bir sonraki aşamaya geçirelim;

Gördüğümüz üzere yazdığımız koşul oluşmamış olmasına rağmen kod bir kere çalıştı. Bu döngü hakkında daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Sağlıcakla Kalın.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store