DincerDegre
Published in

DincerDegre

PHP’de In_Array Fonksiyonu

Konuyu daha iyi anlamak ve in_array fonksiyonunu daha iyi kavramak için aşağıdaki örneği inceleyin.

Bu fonksiyonu kolay anlaşılması için bu örnekle gösterdim. Siz daha yaratıcı olup işinize yarayan daha iyi yerlerde bu fonksiyonla güzel işler çıkarabilirsiniz. Sağlıcakla Kalın.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store