Aleyna Tilki, uluslararası şarkı yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

‘Cevapsız Çınlama’ şarkısıyla ünlenen Aleyna Tilki, uluslararası bir şarkı yarışmasında Türkiye’yi temsil edeceğini duyurdu.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.